Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Suvažiavimo, įvykusio 2012-05-17, protokolas Spausdinti El. paštas

2012 gegužės 17dieną  įvyko eilinis ataskaitinis Lietuvos  Restauratorių sąjungos suvažiavimas

Šiemet į RS įstojo keturiolika naujų narių. Šiuo metu LR RS yra 146 nariai.

Naujų narių sąrašas:

1)     Blažiūnas Juozapas (tapybos restauratorius)

2)     Brundzaitė – Baltrus Elena (kraštovaizdžio architektė)

3)     Ferguson Daina (architektė)

4)     Gelažytė Joana (sieninės tapybos restauratorė)

5)     Grinevičiūtė – Pčalinienė Jana (tapybos restauratorė)

6)     Kasiulevičienė Rima (freskų restauratorė)

7)     Katinaitė – Navikienė Lina (tapybos restauratorė)

8)     Krilavičienė Jurga (sieninės tapybos restauratorė)

9)     Pčalinas Marius (sieninės tapybos ir fasadų restauratorius)

10) Pilipavičius Daumantas Tomas (sieninės tapybos restauratorius)

11) Rimkevičienė Lina (sieninės tapybos restauratorė)

12) Salys Andrius (lipdybos, natūralaus ir dirbtinio akmens skulptūrų restauratorius)

13) Valainienė Rūta (architektė)

14) Žalnieriūtė Vaida (tapybos restauratorė).

Didelis jaunų žmonių būrys papildė sąjungos gretas.

Apie RS Valdybos veiklą ataskaitoje informavo pirmininkas Rimantas Gučas.

Gucas

2008 metų lapkričio 27 d. įvykusio LRRS suvažiavimo  išrinkta valdyba ir Sąjungos pirmininkas R.Gučas savo veiklą pradėjo suformuodami darbines struktūras. 2008 m. gruodžio 1 d. Valdybos posėdyje pirmininko pavaduotojais buvo išrinkti J.A.Pilipavičius ir V.Lisauskas, į sekretoriatą išrinkta V.Povilauskaitė, kitiems valdybos nariams buvo priskirtos sritys,  už kurias jie atsakingi. 2008 m. lapkričio 27 d. LRRS suvažiavimas priėmė Kreipimąsi, kuriame pabrėžė tyrimų svarbą,  tai, kad nepakankamai panaudojamas tyrėjų ir restauratorių profesinis potencialas, nepakankamai skiriama lėšų tvarkybos darbams. Dar kartą buvo išsakyta nuomonė, kad padaryta klaida privatizuojant Paminklų konservavimo - restauravimo institutą, būtina įkurti kultūros paveldo tyrimus vykdančią biudžetinę instituciją bei sukurti paveldo objektų tyrimų bazę.

Kreipimasis buvo išsiųstas Prezidentui, Seimo pirmininkui ir Ministrui pirmininkui. Kultūros ministro R.Vilkaičio pasirašytame atsakyme  teigiama, kad, tyrimai vykdomi gerai, tyrėjai ir restauratoriai panaudojami pakankamai, lėšų yra pakankamai, o naują instituciją kurti netikslinga.

Prezidento patarėjas Lauras Bielinis padėkojo už aktyvią pilietinę poziciją ir

pareiškė, jog tikisi, kad atsakingos vyriausybinės institucijos į suvažiavimo nuomonę atsižvelgs.

Nepaisant tokio atsainaus valdžios įstaigų požiūrio, LRRS valdyba ir toliau nuolat siuntė raštus Ministrui pirmininkui ir Kultūros paveldo departamentui,  iškeldama aktualiausias kultūros paveldo apsaugos problemas. Gerokai įkyrėjome nuolat kartodami, kad nedovanotinai aplaidžiai žiūrima į tvarkybos darbų ataskaitas , kad nekaupiama mokslinė medžiaga. Taip daroma nepataisoma žala kultūros paveldui. Kėlėme klausimą, kad panaudojant ES fondų lėšas  tvarkybos darbams,  išlaidos tyrimams laikomos nepateisinamomis. LRSS valdyba ne tik kritikavo, bet ir siūlė savo paslaugas. Dažniausiai būdavome neišgirsti, buvome įspėti, jog turėsime apleisti patalpas Pilies g. 16 ir ieškotis kito prieglobsčio.

Nepaisant visko,  rankų nenuleidome. Kuo galime pasidžiaugti?

Valdybos narė Dalia Kazlauskienė parengė puikią Edukacinę programą, kuri labai atitiko mūsų veiklos charakterį.

Renginiai,  kurie vyko 2010 metais.

1. Sausio 19 - 20 d.d. organizavome  RS narių išvyką į Nacionalinio muziejaus restauravimo centrą. Su restauravimo darbais supažindino centro restauratoriai, vadovavo Gražina Gleiznienė. Norinčių susipažinti su restauravimo centru buvo tiek daug, kad teko dalintis į dvi grupes, susitikimams skirtos dvi dienos.

 

2.Vasario mėnesį aplankytas Bažnytinio paveldo muziejus. Su ekspozicija supažindino direktorė Sigutė Maslauskaitė. Dalyvavo Šv. Mykolo bažnyčios restauravimo  projekto autoriai – architektai Aušra Gvildienė ir kt.

3. Kovo mėnesį vykome  į Prano Gudyno restauravimo centrą, dalyvavo nedidelė grupė restauratorių, daugiausia architektai.

4. Balandžio mėnesį įvyko pažintis su Centrinio valstybės archyvo moderniu kino dokumentikos laikmenų skyriumi, foto dokumentikos skyriumi. Parodyti istoriniai dokumentiniai filmai.

5. Gegužės 15 d., šeštadienį, įvyko  ekskursija į Pažaislio vienuolyną. Vykome nuosavu transportu, atvykusius pasitiko kauniečiai restauratoriai. Kartu apžiūrėjome įdomiausias bažnyčios kerteles. Vadovaujami  architektės Reginos Žukauskienės, nuvykome į Kauną, apžiūrėjome dar du kauniečių  restauratorių objektus:  Karininkų ramovę ir Kauno filharmoniją. Ši išvyka įdomiausia ir turiningiausia visos programos kontekste.

6. Rugpjūčio mėnesį įvyko Restauratorių sąjungos garbės narės Tamaros Garonaitės, gyvenančios ir dirbančios Tel Avive, paskaita „Bauhauzo architektūra Tel-Avive 1930-1939 metais”. Mūsų kolegė supažindino ne tik su Bauhauzo architektūra, bet ir su Tel-Avivo vystymusi, dabarties problemomis ir ateitimi.

7. Spalio mėnesį restauratoriai vyko į Rieškutėnų muziejų, aplankė apylinkes, kur buvo atlikti rimti archeologiniai tyrimai Kretuono ežero apylinkėse. Čia aptiktas Rėkučių gynybinis pylimas, kur Baltų žemėje gausu pilkapių. Gaila, kad   nedaugelis pasirįžo vykti į negarsią vietovę.

Restauratorių sąjungos nariai siūlė aplankyti Šiaulius. Čia yra naujai   restauruotų, jau išgarsėjusių objektų, aplankyti Bistrampolio dvarą. Lietuvoje yra     daug lankytinų vietų. Linkime ateityje aktyviau dalyvauti išvykose, susiburti tam, kad    smagiai pabendrautume, susitiktume su autoriais. 

Klausimas: ar vien tik savo transportu ir savo lėšomis reikia šviestis? 

LRRS valdybos vardu,  o  ir viso suvažiavimo vardu, reiškiame padėką gerb. Daliai Kazlauskienei už jos  iniciatyvą.

LRRS valdyba didelį dėmesį skyrė bendradarbiavimui su kitomis visuomeninėmis organizacijomis,  turinčiomis panašius tikslus. Nemenką atgarsį turėjo Atviras laiškas Lietuvos visuomenei apie kultūros paveldo apsaugos sistemos ydas, kurį pasirašė Lietuvos ICOMOS nacionalinis komitetas,  LR restauratorių sąjunga, Lietuvos architektų sąjunga ir Lietuvos architektų rūmai.

Niekada nevengėme aštrių, nevienareikšmių problemų. Visi prisimename ne pačius sėkmingiausius Aušros vartų koplyčios remonto darbus. Kultūros ministro sudarytoje komisijoje, kuriai teko įvertinti šių darbų rezultatus, dalyvavo 2  LLRS atstovai: R.Gučas ir J.A.Pilipavičius. Valdyba savo iniciatyva pavedė LRRS Mokslinei -  metodinei tarybai pareikšti savo nuomonę dėl Aušros vartų koplyčios remonto darbų. Taryba,  kurios sudėtyje dirbo V.Stepulienė, B.Gudynaitė, V.Bakšienė, G.Petronienė ir A.Katilius atkreipė dėmesį, kad institucijos, analizuodamos šią problemą, daugiau kalba apie procedūrinius dalykus, o ne apie patį tvarkybos procesą, pažymėjo, kad prie Kultūros paveldo departamento teritorinių padalinių būtinos ekspertų tarybos, per menkas paveldo tvarkybos reglamentų vaidmuo, nuolat iškyla Statybos įstatymo viršenybė, o  savininkams dažnai sunku vykdyti paveldo objektų priežiūrą,  nes reikalavimai painūs ir prieštaringi.

Kita ne mažiau garsi istorija susijusi su Kauno pilies atkūrimu. Vertinant čia atliktus darbus, aktyviai dalyvavo LRRS pirmininkas R.Gučas.

LRRS valdybos deleguoti asmenys dalyvavo Seime vykusiuose rinkimuose į Valstybinės kultūros paveldo komisijos narius.

LRRS aktyviai dalyvavo kultūros paveldo institucijų Lietuvoje veiklos 60-mečio renginiuose, parodoje ir konferencijoje.

LRRS valdyba surengė geriausiai restauruotų darbų konkursą, pagerbė ir apdovanojo nugalėtojus.

LRRS valdyba kreipėsi į kultūros ministrą dėl galimybės LRRS nariams nemokamai lankytis muziejuose, tačiau gavo atsakymą, kad dabartinės tvarkos keisti nereikia.   

Kreipėmės į Kultūros ministrą A.Gelūną, kad, sudarant Restauratorių atestavimo komisiją prie Kultūros ministerijos, trečdalį jos narių galėtų pasiūlyti LRR sąjunga. Šis pasiūlymas dabar svarstomas.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko virš 30 valdybos posėdžių.

Galime pasidžiaugti , kad pavyko atnaujinti LRRS internetinė svetainės veiklą.

LR RS priglaudė – suteikė patalpas  Senamiesčio atgaivinimo agentūra, kuriai mes nuoširdžiai dėkojame.

Sveikinimo žodį tarė Kultūros ministerijos viceministras  Gediminas Rutkauskas. Jis įvardijo 2007-2012 m. kaip pararadimo laikotarpį kultūrai. Paminėjo, kad reikia mažinti socialinį kultūrinį supriešinimą, 2014 m. galima tikėtis kokybinio pasikeitimo įgyvendinant struktūrinų fondų projektus.

ruktauskas

Kultūros pavaeldo departamento direktorė Diana Varnaitė  pasveikino kolegas ir pakvietė dirbti vardan autentiškumo išsaugojimo. Paminėjo, kad siekiama įtraukti paveldosauginius tyrimus ir darbus į iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamų projektų paketą. Siūlė RS iki galo realizuoti 2-3 reikšmingus punktus. Paminėjo, kad ji RS mato kaip socialinį - profesinį partnerį, kuris puoselėtų paveldą. Kvietė išryškinti vertybės  sampratą ir kriterijus jai identifikuoti. Vis dar kyla   diskusijos  dėl vertybinių objektų  vertinimo kriterijų ir jų skaičiaus.  

Diskusijose iškelti kiti aktualūs klausimai.

V.Povilauskaitė pasiūlė surengti konferenciją, kurioje būtų įvertinti ir apibendrinti ES ir Norvegijos fondų remtų projektų rezultatai ir pagal juos teikti siūlymus vyriausybei.

J.R.Glemža pritarė šiai minčiai bei pasiūlė RS inicijuoti tokią konferenciją, kurioje galėtų dalyvauti ICOMOS, KPD, Kultūros ministerija ir rangovai. Galėtų būti dvi konferencijos dalys: objektų lankymas bei rezultatų aptarimas ir išvados.

Šis darbas turėtų tapti vienu iš pagrindinių RS programos punktų.

 

A.J.Pilypavičius kalbėjo, kad didele dalimi Restauratorių sąjungos narių bendravimas persikelia į virtualią erdvę, todėl labai svarbu žinoti, kokią informaciją talpinti sajungos svetainėje, kvietė  visus apie tai aktyviai pasisakyti.  Nors institucijos į Restauratorių sąjungos raštus atsakinėjo formaliai, vis dėlto nereikėtų dėl to labai pergyventi  ir toliau  tarpinstitucinį bendravimą  lakyti  vienu iš prioritetų.  Labai svarbu, kad  už kultūros paveldo apsaugą  atsakingos institucijos pasisakytų sąjungos svetainėje  aptariamais klausimais,  aktyviai dalyvautų diskusijose.

A.Katilius  priminė, jog Restauratorių sąjungai jau 21 metai, pasveikino. Kalbėjo apie Architektų sąjungoje vykusią konferenciją „Kultūros vertybių apsaugos ir projektavimo konfliktas: priežastys ir galimi sprendimo būdai“ 2012.05.16 dieną, kurioje apžvelgtos paveldo saugojimo problemos: „Nesiekiama galutinio rezultato, bet bandoma prisidengti įstatymo raide“, - konstatavo diskusijos dalyvis.

LAS konferencijoje pasisakė architektai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Anykščių. Jie kritiškai vertino subiurokratėjimą. Procesą iliustravo konstruktorius J.Mendelevičius. A.Katilius siūlė neteikti rezoliucijos, nes LAS pateikė aktualaus turinio rezoliuciją, kuri atitinka RS nuostatas.

 

J.R. Glemža paminėjo, kad vakarykštė LAS konferencija yra žingsnis pirmyn ieškant ateities perspektyvų. Toliau kalbėjo apie restauratorių rengimo situaciją: “ Norinčių studijuoti Dailės akademijoje beveik nėra, praeitais metais restauravimo specialybės nepasirinko nė vienas studentas, tuo tarpu veteranų gretos mažėja“, - apgailestavo J.R.Glemža.

J.R.Glemža priminė, jog niekas neveda restauratorių apskaitos. Programos, rengiančios šios srities specialistus, tiek bakalaurus, tiek magistrus yra parengtos. Nebandoma tirti, kiek žmonių reikės ateityje. Jo manymu, tokius duomenis turėtų kaupti KPD.

G.Rutkauskas  kalbėjo apie aiškų susipriešinimą tarp AS ir RS. Pasiūlė, kad RS svetainėje vyktų diskusijos. Asmeniškai pasižadėjo „sužadinti“ diskusijas, įsipareigojo dalyvauti kritiškame, dalykiniame, kultūringame dialoge. Siūlė viešo ir privataus sektoriaus dialogą.

R.Žukauskienė  pabrėžė, kad anksčiau restauracija buvo idėja, kuri nuoširdžiai buvo vykdoma . Dabar tai tapo tikrų tikriausiu verslu su visais jam būdingais bruožais – su mokestine našta, rangovais, kurie yra sunkesnės svorio kategorijos, nei restauratoriai. Palinkėjo tikėjimo ir vilties ateitimi.

B.Biekšienė kalbėjo apie profesionalų, t.y. restauracijos specialistų, nuvertinimą. Paruoštą ir suderintą projektą vykdymo stadijoje gali pakeisti įvairios komisijos, net nediskutavusios. Esant tokiai padėčiai nukenčia objektas, netenka vientisumo, o derinimai ir architekto kvalifikacija netenka prasmės.

R.Žukauskienė apgailestavo: “Labai negerai, kad derinimo instancijose dirba nekompetentingi žmonės“.

V. Povilauskaitė paminėjo, kad mes savo srityje liksime Europos paraštėse, jeigu nenaudosime naujų, ypač tyrimams skirtų technologijų. Užsiminė, kad mūsų technologijų pagrindas yra dokumentavimas, kuriam pas mus skiriamos apgailėtinai mažos lėšos. Jaunimas pasiryžęs tecnologijas įsisavinti, bet, jei nebus kur panaudoti jaunų specialistų, jie išvyks saugoti paveldo į kitas šalis. Kreipėsi į KM atstovą, dėl pagalbos kuriant naujų technologijų bazę.

A.Katilius pasiūlė keisti įstatymų bazę ir atgaivinti Paveldosaugos sąlygų rengimą.

A.Gučas pritarė šiai minčiai, bet siūlė parengti poįstatyminį aktą Paminklosaugos  sąlygoms ruošti.  Tokios sąlygos, jo manymu, leistų profesionaliau parengti projektus ir juos derinti.

D. Varnaitė  paminėjo, kad 2013 m. baigiasi Europos struktūrinių fondų programa, bet vėl atsigauna Norvegijos fondai, kurių prioritetas medinė architektūra, etnografiniai kaimai, pradėtų realizuoti projektų tęstinumas. Pranešė, kad bus vykdoma nuo vieno iki trijų regioninių restauravimo tyrimų centrų plėtra arba naujų steigimas. Paragino RS iki birželio mėn. 1 d.  teikti paraiškas sklaidos projektams.

projektai

RS įstatų patikslinimą pristatė J.R.Glemža. Kadangi, pagal teisės aktus, visuomeninėms organizacijoms galima neturėti adreso, iš įstatų suvažiavimo pritarimu išbrauktas 4 punktas.

Maloniai nuteikė A.Lainauskaitės pristatytas filmukas apie  per dešimtmetį PRI paruoštus ir vykdomus dvarų restauracijos projektus.

Balsų dauguma RS pirmininku išrinktas architektas Arūnas Boruta.

 

 boruta

Valdybos narių skaičius suvažiavimo dalyvių pritarimu padidintas iki 13:

 1. J. Blažiūnas
 2. D. Čeponis
 3. D. Ferguson
 4. J. Gelažytė
 5. R. Grigas
 6. R. Gučas
 7. A. Katilius
 8. J. Pilypavičius
 9. V. Povilauskaitė
 10. A. Samukienė
 11. D. Šlaustienė
 12. N. Šarkauskaitė
 13. R. Žukauskienė

Etikos komisijos narių skaičius balsavimu priimtas 4:

 1. A. Gučas
 2. A.Šolienė
 3. E.Ložytė
 4. L.Kruopaitė

Revizijos komisija:

 1. V.Dabašinskaitė
 2. V.Kubilius
 3. R.Valainienė

 

Naujai išrinktai valdybai ir pirmininkui linkime gerų idėjų ir sėkmės jas įgyvendinant.

Tekstą paruošė Virginija Dabašinskaitė

Primename kontaktus:

 

Restauratorių sąjungos telefonas           Tel. +370 656 55688; 

..

Adresas korespondencijos siuntimui …Klaipėdos g. 5, LT- 01117, Vilnius

 

 

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla