Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Suvažiavimo, įvykusio 2004-04-15, protokolas Spausdinti El. paštas

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos
suvažiavimo, įvykusio 2004-04-15,
protokolas

 

RS suvažiavimas pradeda darbą 10 vai. Suvažiavimui atstovauja A.Samukienė ir J.Glemža. Pagal RS narių sąrašą yra 132 nariai. Į suvažiavimą atvyko 66 nariai. Kvorumo, nustatyto pagal galiojančius RS nuostatus suvažiavimui įvykti, nėra.

Skelbiamas kito suvažiavimo laikas - 10 vai. 30 min.

Apdovanojami kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių geriausių darbų konkurso nugalėtojai. Kilnojamųjų kultūros vertybių nugalėtojus pristato G.Gleiznienė, nekilnojamųjų kultūros vertybių nugalėtojus pristato R.Vasiliauskienė (protokolai pridedami).

G.Drėmaitė pranešė apie Lenkijos kultūrinių ryšių su Lietuva dienas, vykstančias balandžio 26 d. - gegužės 4 d.

A.Samukienė ir J.Glemža suvažiavimui pirmininkauti pasiūlo G.Gleiznienę ir A. Katilių.

Sekretoriauti išrinkta: G.Filipavičienė, A.Meškauskienė ir I.Staniūnienė.

Išrinkta balsų skaičiavimo komisija: G.Smaliukienė, G.Kirdeikienė, D.Pikšrienė, R.Klimavičienė, D.Vasiliauskienė.

Išrinkta redakcinė komisija RS įstatams ir RS suvažiavimo kreipimosi suformulavimui.

Suvažiavimo dalyviai pagerbia mirusius.

LAS pirmininkas V.Dičius pasveikina suvažiavimo dalyvius, padėkoja už RS atliktą darbą.

V.Šimėnas pasveikina ir padėkoja už tai, kad RS parėmė jo kandidatūrą į VPK komisiją.

Įteikiami RS naujiems nariams bilietai.

G.Gleiznienė paskelbė suvažiavimo dienotvarkę ir reglamentus:

 • RS valdybos ataskaita - 30 min.
 • Revizijos komisijos ataskaita - 10 min.
 • Garbės teismo ataskaita - 5 min.
 • Pasiūlymai dėl ataskaitos vertinimo - iki 5 min.
 • Naujos RS įstatų redakcijos priėmimo klausimo svarstymas ir balsavimas dėl šios redakcijos priėmimo - 15 min.
 • Trumpi pasisakymai - iki 2 min.

RS pirrnininkė A.Samukienė perskaito valdybos darbo ataskaitą (ataskaita pridedama).

Revizijos komisijos pirmininkė B.Miškinienė perskaito ataskaitą (ataskaita pridedama)

Garbės teismo pirmininkas A.Gudzevičius praneša, kad per ataskaitinį laikotarpį į teismą niekas nesikreipė.

Diskusijos dėl ataskaitos vertinimo ir trumpi pasisakymai:

I.Sakalauskaitė. Trūksta paminklotvarkos ir paminklosaugos propagavimo. Siūlo į naujų įstatų 2 straipsnį pirmu punktu įtraukti: 1.Sąjunga, visi jos nariai visuose lygmenyse privalo siekti, kad būtų laikomasi įstatymų, užtikrinančių kultūros paveldo paminklosaugą ir paminklotyarką, propaguoti juos ir įgyvendinti. Taip pat siūlo viešai aptarti ir blogus pavyzdžius.

A.Katilius. LAS ekspertų taryboje RS narių yra mažuma, o tarybos sprendimus lemia balsų dauguma. Papasakojo apie LAS ir RS "apskrito stalo" įvykusią diskusiją. Skiriasi architektų profesiniai interesai. Architektūra - paslaugų sfera, o dabartiniu metu architektų yra perteklius. Dažnai projektuojama pagal užsakovų norus, interjeruose pradėta naudoti "muliažinė" architektūra.

V.Šliogeris papasakojo apie restauratorių problemas Klaipėdoje. Perskaitė RS Klaipėdos skyriaus narių pareiškimą.

R.Gučas išsakė pastabas dėl pareiškime naudoto termino - "besaikio kapitalo".

A.Katilius pasiūlė V.Šliogerį įtraukti į redakcinę komisiją.

A.Gučas pasiūlė nekeisti Klaipėdiečių pareiškime naudotų terminų. Išsakė nuomonę apie tai, kad nėra dokumento, reglamentuojančio miesto urbanistiką kad būtų saugomas miesto kraštovaizdis.

G.Drėmaitė pabrėžia, kad RS vienija ne tik architektus - nekilnojamojo paveldo specialistus, bet ir kilnojamojo paveldo specialistus. Jos nuomone, RS valdyboje visos vietos, kaip ir kitose paveldosaugos organizacijose, užimtos architektų!? Kita blogybė yra ta, kad pagrindinėmis sąvokomis vis plačiau tampa kultūros paveldo tvarkymas ir pritaikymas, o ne restauravimas. Naujieji RS nariai turėtų neužmiršti, kad kultūros paveldo tikrųjų verčių išryškinimui bei išsaugojimui tik restauravimas gali turėti teigiamą poveikį. Atkreipia dėmesį į tai, kad atestacija kilnojamųjų kultūros paveldo specialistų, skirtingai nuo kilnopjamojo kultūros paveldo specialistų, vyksta nuosekliai jau 14 metų! Tuo tarpu architektų atestavimas yra nepatenkinamas. Išreiškė nusistebėjimą „muliažo" sąvokos vartojimu architektų leksikone. Pabrėžtinai akcentuoja, kad susikaupė labai daug panašaus pobūdžio problemų. Siūlo, kad naujai rinktinoje RS valdyboje būtų proporcingai renkami ir kitų specialybių restauratoriai. Atkriepia dėmesį į tai, kad Kreipimesy turi būti daugiau sąvokų „restauravimas".

N.Kitkauskas sako, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriai dirba savo darbą. Daugelio metų patirtis - 50 metų - rodo, jog žymesni architektai norėdavo „pasistatyti savo pastatą" senamiestyje. Tuomet nebuvo RS, o buvo pavieniai specialistai. Dabar turime RS! Ji turėtų gintis ir ginti interesus. Kodėl nėra restauratorių tarpe tokių žmonių kaip R.Jaloveckas, Ž.Simonaitis ir pan.? Gal, tuomet geriau vyktų darbas, jei tokie žmones būtų RS. Siūlo pakeisti RS valdybos branduolį, įtraukiant daugiau vyresnio amžiaus tikrųjų restauratorių ir kitokių specialistų.

R.Vasiliauskienė paaiškina, kad R.Jaloveckas negalėjo dalyvauti paskutinėje restauratorių darbų vertinimo komisijoje, nes dėl šeimyninių aplinkybių atsiprašė iš anksto. Ragina rodyti asmeninį kiekvieno restauratoriaus sąmoningumą ir aktyvumą, pabrėždama, jog pateikti kaltinimai nėra pagrįsti.

Pylipavičius nemano, kad reikia labia raginti, nes ir salė labai nepalanki girdimumui, todėl geriau paprasčiausiai kalbėti. Pabrėžia, kad gegužės 1-oji pareikalaus daug jėgų, bus nauji išbandymai, todėl nerodydami aktyvumo, pražūsime. Priminė, kad nesant kvorumo buvo rastas juridinis momentas ir tuo būdu tęsiamas RS suvažuavimas. Ryšio su eiliniais sąjungos nariais nėra: asmeniškai pats prelegentas apie suvažiavimą net nežinojo! Primena, kad yra Kultūros ir sporto rėmimo fondas, iš kurio lėšų 20 Dailininkų sąjungos praeitais metais pateiktų projektų gavo finansinę paramą o RS - tik 1. Galimybės tikrai buvo, bet jos liko neišnaudotos. Stebėjosi, kad šio fondo paramos kreipiasi įvairios įmonės, projektų rengėjai, o RS - ne. Kitas klausimas, kaip sutarti RS, LAS ir LDS? Juk esami visi draugai, o būdami draugiški, sulauksime ir pagalbos bei paramos. Daugiau aktyvumo dalyvavime ir organizavime! Pabrėžia atsakomybės sampratą valdybos nariams, kurie užima kitų, gal būt, aktyvių narių vietą. Kaip aktualią problemą, iškelia restauratorių senėjimo klausimą, naujos pamainos ugdymą. Reikia, kad ateitų naujos jėgos su aukštuoju restauratoriaus išsilavinimu, kuriuos rengia Dailės akademija. Pabrėžia restauratoriams keliamus aukštus reikalavimus, užsitęsusius laike bei įvairius apribojimus. Siūlo nuostatus keisti taip, kad būtų skatinamas dinamiškumas.

A.Samukienė priminė, kad praeitame suvažiavime į valdybos narius rinkome 7 architektus ir 8 kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo specialistus. Prašo iniciatyvos, primindama, kad RS iškaba nuolat yra, be to J.Glemža pirmadieniais nuo 16.00 vai. priiminėdavo interesantus. RS valdybos nariai asmeniškai ieško specialistų galinčių važiuoti į užsienį, juos kviečia. Prašo ne kaltinti, bet rodyti iniciatyvą.

Katiliene piktina tai, kad iki šiol naudojama „sovietinė trestauracija" sąvoka, pvz.: molbertinėje restauracijoje. Stebisi sužinojusi, kad mes dirbame kaip sovietinės retauracijos atstovai, nes VU dėstytojai dažnai naudoja šią sąvoką, negalvodami, kad tai gali žeisti specialistus. Prašo pagalvoti, ar turi būti taip ir toliau, kodėl egzistuoja toks terminas. Čia mato specialisto dirbančio su natūraliomis medžiagomis diskredidaciją.

A.Gučas retoriškai klausia, gal, gali būti restauracija - gera arba restauracija - bloga?

A.Katilius pažymi, kad yra ir kitokio pobūdžio bėdų.

G.Gleiznienė primena, kad dalyvaudami tarptautinėse konferencijose ir pristatinėdami darbus, sulaukėme pagyrimų už tai, kad molbertinėje tapyboje naudojame natūralias medžiagas. Jokio paniekinimo, tik sąvokos „sovietinė restauracija" nebuvo. Todėl nereikia šios sąvokos suprasti, kaip darbo kokybės sumenkinimas, o tų, kurie tokias sąvokas naudoja, reikia gailėtis.

A.Katilius pastebi, kad mes mažai bendraujame su visuomene. Mes esame užsiėmę ir mažai turime laiko švietimui, mokslinei veiklai. Be to, ir valstybė tam neskiria lėšų! Ji atsižvelgia dažniausiai į daugumos poreikius. Todėl mano, kad susiformuos kitas požiūris, jei mes restauratoriai „eisime į visuomenę", nes iš tiesų nelabai turėtume ko gėdytis.

Paskelbiamas ataskaitų vertinimas.

G.Gleiznienė paaiškina, kad vertindami galime pritarti ar nepritarti ataskaitai. Paragina tiksliai skaičiuoti balsus.

Balsuojama:

„už" RS valdybos ataskaitą- 24 balsai

„prieš" RS valdybos ataskaitą - 0 balsų

„už" RS revizijos komisijos ataskaitą- 24 balsai „prieš" RS revizijos komisijos ataskaitą- 0 balsų

„už" RS garbės teismo ataskaitą- 24 balsai „prieš" RS garbės teismo ataskaitą - 0 balsų

Pažymėjus, kad suvažiavimas vyksta sklandžiai, paskelbiama, kad prieš 13.00 vai. bus kavos pertrauka.

Nedrausmingų sąjungos narių pašalinimas. Už savalaikį mokesčių nemokėjimą siūloma šalinti iš RS gretų. Sprendimą šiuo klausimu turi priimti suvažiavimas. Yra 49 tokie nariai. Jų pavardės, paprašius įdėmiai klausyti, skaitomos (sąrašas pridedamas).

G.Drėmaitė komentuoja išgirdusi pažįstamų narių pavardes, pažymėdama, kad daugelis iš jų yra padorūs žmones ir geri specialistai. Ji sako, kad dirbdami bibliotekų dirbtuvėse ir gaudami menką atlyginimą, jos manymu jie neišgali susimokėti mokesčių. Todėl siūloma mokesčius skaičiuoti procentaliai nuo gaunamo atlyginimo dydžio arba skaičiuojant tik pusę mokesčių sumos dydžio. Prašo suvažiavimo nustatyti kokį tai procentą.

G.Gleiznienė klausia, kokį konkrečiai siūlytų pati G.Drėmaitė.

G.Drėmaitė siūlo išsiųsti laiškus, kuriuose kiekvienam būtų pranešta raštu apie susidariusią situaciją, kadangi dauguma mokesčius nemokančių narių yra padorūs žmones!

G.Gleiznienė paaiškina, kad su daugelių yra kalbėjusi asmeniškai ir jie nenori būti nariais. Mano, kad nebūdami RS nariais, jie netaps blogesniais restauratoriais.

G.Drėmaitė pabrėžia, kad jos netenkina RS veikla!

G.Gleiznienė paaiškina, kad sąjungos judėjimas priklauso nuo mūsų pačių. Prašo nekaltinti vieniems kitus. Naujos valdybos rinkimai gali duoti impulsą kokybiškai naujai veiklai, nes galima siūlyti kandidatais ir pačius save.

N.Kitkauskas teiraujasi ar tikrai E.Purlys gali būti pašalintas iš RS.

V.Spudas prašo tuo klausimu pravesti aiškinamąjį darbą su nario mokesčių nemokančiais kolegomis.

D.Pikšrienė kviečia neišbraukti iš narių visų, o tik tuos, kurie pakalbėjus apie tai ir toliau atsisako.

G.Gleiznienė primena, kad taip daryti nenumatyta SR įstatuose.

A.Ktailius primena, kad jau buvo ne kartą rodyta geranoriška iniciatyva - sumažinti mokesčiai, neatsižvelgiant į veikiančius įstatus, nubrauktos kai kuriems nariams skolos. Jei dar būtų manoma, grubiai nepažeidus įstatų, į kiekvieną skloninką krieptis raštu?

 

J.Glemža praneša, kad įstatai yra 1996 m. įregistruoti Teisingumo ministerijoje. Pritaria suspenduoti nario mokesčių nemokančių narių buvimą RS ir pasielgti būtent taip, kaip siūlo ,\.Katilius. Stebisi, kad yra narių nemokančių mokesčių jau 8 metus ir per tokius narius kyla trukdžiai vykti suvažiavimui, nes jų balsai nesiskaičiuoja. Pabrėžia, kad narystės klausimas labai jautrus. Pažymi, kad mokesčių nemokantys, bet norintys būti nariais galėtų prisidėti prie RS veiklos bent darbais.

R.Vasiliauskienė siūlo svarstyti klausimą dėl naujos RS įstatų redakcijos priėmimo. Perskaito naują įstatų redakciją.

G.Gleiznienė skelbia balsavimą.

Nauja RS įstatų redakcija priimama vienbalsiai (nauja RS įstatų redakcija pridedama kaip priedas prie suvažiavimo protokolo).

A.Katilius siūlo balsuoti už tai, kad, suspenduotiems nariams pranešti raštu, kad nesumokėjus iki nurodytos datos (per vieną mėnesį) bus pašalinti iš RS narių . Vienbalsiai.

G.Gleiznienė paskelbia apie RS pirmininko rinkimus slaptu balsavimu. Siūlomos kandidatūros:

 • Gražina Drėmaitė - atsisako
 • Gražina Gleiznienė - atsisako
 • Alina Samukienė - sutinka
 • Juozas Pilypavičius - atsisako
 • Rasa Vasiliauskienė - atsisako
 • Ilona Ložytė - atsisako
 • Audronis Katilius - atsisako
 • Skaistis Mikulionis - atsisako
 • Rimantas Gučas - atsisako
 • Virgilijus Spudas - atsisako
 • Aurelija Maruizienė - sutinka

RS nariai balsuoja slaptu balsavimu. Balsų skaičiavimo komisija supažindina su balsavimo rezultatais:

A.Samukienė - 33 balsai

A.Matuizienė - 34 balsai.

RS pirmininke išrinkta A.Matuizienė.

G.Gleiznienė paskelbia apie RS valdybos rinkimus atviru balsavimu. Pasiūlo balsuoti dėl narių skaičiaus valdyboje:

 • 13 narių
 • 12 narių

Balsų dauguma už 12 narių.

G.Gleiznienė paskelbia apie valdybos sąstatą:

 • 6 nariai kilnojamosioms kultūros vertybėms
 • 6 nariai nekilnojamosioms kultūros vertybėms Nubalsuota vienbalsiai.

Į RS valdybos narius siūlomos kandidatūros atstovauti kilnojamosioms kultūros vertybėms:

 • Ilona Ložytė - 47 balsai
 • Juozas Pilypavičius - 51 balsas
 • Gražina Gleiznienė - 56 balsai
 • Algis Blažys - 42 balsai
 • Balys Pakštas - 37 balsai
 • Gražina Drėmaitė - 34 balsai
 • Gražina Smaliukienė
 • Teresė Blažiūnienė

Į RS valdybos narius siūlomos kandidatūros atstovauti nekilnojamosioms kultūros vertybėms:

 • Jelena Parasonienė
 • Jūratė Morkūnaitė - 38 balsai
 • Virgilijus Spudas - 45 balsai
 • Alina Samukienė - 46 balsai
 • R.Žukauskienė
 • Darius Čeponis
 • Arūnas Boruta
 • Irena Sakalauskaitė
 • Giedrė Filipavičienė - 43 balsai
 • Audronis Katilius - 45 balsai
 • Asta Meškauskienė - atsisako

Jonas Glemža - 42 balsai Į RS valdybą išrinkti: Ilona Ložytė, Juozas Pilypavičius, Gražina Gleiznienė, Algis Blažys, Balys Pakštas, Gražina Drėmaitė, Jūratė Morkūnaitė, Virgilijus Spudas, Alina Samukienė, Giedrė Filipavičienė, Audronis Katilius, Jonas Glemža Į RS revizijos komisiją siūlomos kandidatūros:

 • R.Kuprevičienė
 • T.Blažiūnienė
 • B.Miškinienė - atsisako
 • A.Boruta
 • D.Čeponis - atsisako

Į RS revizijos komisiją išrinkti: R.Kuprevičienė, T.Blažiūnienė, A.Boruta. RS revizijos komisijos pirmininku išrinktas A.Boruta. Į RS Garbės teismą siūlomos kandidatūros:

 • V.Zonnas - 40 balsų
 • B.Gudynaitė - 47 balsai
 • A.Kasperavičienė
 • I. Sakalauskaitė
 • N.Murelytė - 27 balsai

{RS Garbės teismą išrinkti: V.Zonnas, B.Gudynaitė, N.Murelytė. RS garbės teismo pirmininku išrinktas V.Zonnas.

J.Glemža perskaito kreipimąsi (tekstas pridedamas). Konstatuoja, kad laike suvažiavimo pasiūlymų dėl registracijos metu pateikto kreipimosi teksto negavo. Prašo pritarti.

G.Drėmaitė siūlo nenaudoti frazės „privatūs užsakovai", formuluoja „kultūros paveldo tyrimai turi būti finansuojami valstybės".

J.Glemža pažymi, kad naujame Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatyme yra frazė „valstybė turi finansuoti priešprojektinius darbus".

Gudzevičius klausia į ką yra šis kreipimasis ir prašo nurodyti.

J.Glemža paaiškina, kad kreipiamasi į aukščiausias valstybės institucijas - seimą vyriausybę, prezidentą. Primena, kad būsimoji valdyba turės išsiuntinėti šį kreipimąsi būtent tokiems adresatams, įvardydama tai lydraštyje, ko praeitos kadencijos valdyba nepadarė. Kreipimasis buvo paruoštas, tačiau neišsiųstas personaliai.

A.Katilius klausia ar suvažiavimas pritaria ir kviečia balsuoti.

Balsuojama už kreipimąsi - pritarta vienbalsiai.

Pranešami renkamų į Garbės teismą kandidatų surinktų balsų skaičiai. Pranešama apie išsemta suvažiavimo dienotvarkę ir iškilmingai baigiamas suvažiavimas. Pirmininkas dėkoja dalyvavusiems ir kviečia naujai išrinktos valdybos narius pasilikti.

Sekretorės: G.Filipavičienė, I.Staniūnienė, A.Meškauskienė

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla