Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Suvažiavimo, įvykusio 2007-04-26, protokolas Spausdinti El. paštas

LIETUVOS RESPUBLIKOS RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMO, IVYKUSIO 2007-04-26,
PROTOKOLAS 

RS suvažiavimas pradeda darbą 10 val. Pagal RS narių sąrašą yra 143 nariai. Suvažiavime dalyvauja (užsiregistravo) 76 nariai.  Lietuvos Respublikos restauratorių suvažiavimui vadovauti pasiūlyti pirmininkai: A.Katilius ir G.GleiznienėSekretoriauti pasiūlyta: J.Morkūnaitė ir A.MeškauskienėPasiūlyta balsų skaičiavimo komisija: N.Kazakevičiūtė, I.Bėčienė, L.KruopaitėBALSUOJAMA. „už“ – 76 balsai.„prieš“ – 0 balsų. 
A.Katilius. Paskelbia suvažiavimo dienotvarkę ir darbo reglamentą:
1. Suvažiavimo atidarymas
2. Geriausių darbų konkurso rezultatų paskelbimas ir laureatų apdovanojimas.
3. Sąjungos nario pažymėjimų įteikimas naujiems nariams.
4. Restauratorių sąjungos pirmininkės, Revizijos komisijos pirmininko bei garbės teismo pirmininko ataskaitos.
5. Diskusijos.
6. RS Pirmininko, Valdybos, Revizijos komisijos ir Garbės teismo rinkimai.
7. Suvažiavimo uždarymas.
BALSUOJAMA. „už“ – 76 balsai.„prieš“ – 0 balsų. 
Pirmininkas A.Katilius. Pasiūlo išrinkti redakcinę komisija Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos suvažiavimo kreipimosi tekstui redaguoti.
Pasiūlyta komisija: J.Glemža, J.Pilipavičius, E.Telksnienė, V.Andrulienė BALSUOJAMA. „už“ – 76 balsai.„prieš“ – 0 balsų. 
Pirmininkė G.Gleiznienė. Praneša apie kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų geriausių darbų organizuotą konkursą ir rezultatus.
G.Gleiznienė paskelbia kilnojamojo kultūros paveldo objektų konkurso nugalėtojus.J.Morkūnaitė paskelbia nekilnojamojo kultūros paveldo objektų konkurso nugalėtojus. 
J.Morkūnaitė. Nuo šių metų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų konkurso sąlygos bus skelbiamos internete www.restauratoriusajunga.lt.
 A.Katilius. Per ataskaitinį laikotarpį priimti 5 nauji nariai. Įteikiami pažymėjimai:

1. Augis Gučas
2. Raimonda Rudokaitė
3. Marijus Rimkevičius
4. Eglė Ševčenkienė
5. Elvyra Dorofienė  

A.Katilius. Pasiūlo suvažiavimo darbo reglamentą:
1. Pirmininko ataskaitai 15 min.2. Revizijos komisijos ataskaitai 15 min.3. Garbės teismo ataskaitai 5 min.4. Diskusijose pasisakymai iki 5 min.

 

BALSUOJAMA. „už“ – 76 balsai.„prieš“ – 0 balsų. 

A.Matuizienė. Pirmininkė perskaito Restauravimo sąjungos valdybos darbo ataskaitą (ataskaita pridedama).
A.Boruta. Pirmininkas perskaito Revizijos komisijos ataskaitą.
B.Gudynaitė. (Garbės teismo komisijos narė). Praneša, kad Garbės teismui nebuvo pateikti prašymai, nebuvo užfiksuoti jokie pažeidimai.
Diskusijos. Pasisakė:
M.Ptašek. Paklausė dėl RS naujų nario bilietų bei valdybos ataskaitoje paminėtų lėšų, sugrąžintų į biudžetą.
A.Matuizienė. Paaiškino kad RS lėšos buvo skirtos tikslinės, naujiems nario bilietams nebuvo numatyta.
D.Varnaitė. Pranešimas koncentruotas. Stebint šios kadencijos darbą, valdyba buvo pozityvi ir atvira visiems klausimams. Valdyboje buvo diskutuojama. Pirmininkė teikė Kultūros ministerijai  pasiūlymus dėl restauratorių apdovanojimų ordinais, tačiau dėl neaiškių priežasčių nebuvo įvykdyta. D.Varnaitė ragino susiburti ir siekti tikslų, aktyviau dirbti visiems,o ne tik reikalauti iš RS valdybos. Perduoda suvažiavimui linkėjimus nuo Lietuvos muziejų asociacijos pirmininko.
A.Matuizienė. Perduoda suvažiavimui linkėjimus nuo Lietuvos archeologų sąjungos pirmininko.
J.Pilipavičius. Apgailestauja, kad į suvažiavimą neatėjo kviesti svečiai. Esmė ta, kad restauratorių sąjunga dar neturi reikalingo kūrybinės organizacijos statuso. Netaikomi vienodi standartai registruojant asocijacijas.
A.Katilius. Kadangi valstybė dotuoja asociacijas, todėl valstybė nenori, kad jų būtų daug.
E.Brunzaitė. Susirūpinusi dėl dabartinės situacijos su stogais. Senamiestis tampa nesolidus dėl stoglangių – špokinyčių. Rūpi, kad senamiestis netaptų nei tai miestu, nei tai kaimu.
I.Sakalauskaitė. Paprašė, kad sąjungos nariai pateiktų elektroninių paštų adresus, nes kitaip sunku perduoti informaciją. Siūlo didinti nario mokestį. Kviečia palaikyti ryšius su kitomis kūrybinėmis organizacijomis. Net kraštotyros sąjunga įeina į asociaciją. Diskutavo dėl architektų sąjungos kvietimo. Mūsų aktyvumas ir abejingumas pasibaisėtinas. Architektų rūmų kūrimo grupėje nebuvo restauratorių sąjungos atstovų.
B.Bekšienė. Pasigenda projektų aptarimo tarybų. Nedidelės apimties objektams galėtų būti mobilios tarybėlės.
I.Kliobavičiūtė. Restauratorių sąjunga neaktyvi. Pirmininkė buvo kviečiama į renginius, tačiau gal nespėja. Norėtų, kad sąjunga bendradarbiautų su architektų sąjunga.
J.Glemža. Paaiškina dėl kreipimosi į aukštesnes instancijas. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų situacija nekokia. Fundamentalūs tyrimai neatliekami. Net Seime buvo pasiūlyta iš vis išbraukti fundamentaliuosius tyrimus. Dėl taikomųjų tyrimų buvo diskutuota su Kultūros paveldo direktoriumi. Keltas klausimas dėl KPC. Tyrėjų klausimą spręsti KPD arba UAB „Lietuvos paminklai“. Kreipimą būtina papildyti dėl laboratorijų.
M.Ptašek. Nebegalima surasti kur saugoma tyrimų medžiaga. Jos nuomone studentai neprieina prie archyvų. Klaipėdos gatvėje užstatoma gynybinė siena. Skaudina požiūris į medinę architektūrą.
B.Gudynaitė. Replika. Inventorizacijos biuro išduotuose pažymėjimuose nėra paminklosauginių sąvokų, pvz. Bokštai tampa anstatais. Registracija negina paminklų. Svarbus mokslinis palikimas.
A.Katilius. Būtina gerinti santykius su visuomene.
D.Varkalis. Mano, kad vyksta masinis paveldo naikinimas. Siūlo sujungti visas jėgas miestuose. Bažnyčiose naikinamos autentiškos sakyklos, altoriai. Klaipėdos bažnyčiose patys kunigai griauna. Šluojamas Mažosios Lietuvos paveldas. Būtina kreiptis į Seimą, Prezidentūrą. Siūlo papildyti įstatymą, kuriame būtų įrašyta, kad atstatymas vyktų savininkų sąskaita; taip pat reikėtų padidinti baudas už paveldo niokojimą. Ieškoti išeities sustabdyti barbarizmą. Darosi stiklainių miestai.
A.Katilius. Reikia propagavimo, kad politikai suvoktų.
M.Ptašek. Prašo atkreipti dėmesį, kaip vykdoma KPD pastato restauravimas.
R.Gučas. Paveldo būklė blogėja. Kreipimasis neveiksmingas. Realus ginklas – viešumas visomis priimtinomis formomis. Turėtų būti „premijos“ niokiotojiems. Siūlo blogiausių darbų konkursą. Restauratorių sąjunga, registruota kaip menininkų, tai gali būti kliūtis.  Pakartotinai skelbti I suvažiavime priimtą restauratorių etikos kodeksą.
A.Gučas. Likęs vertingas interjeras Trakų g. 2, kuriam reikėtų taikyti konservavimą ir restauravimą.

Paskelbiamas ataskaitų vertinimas.
A.Katilius. Siūlo balsuoti už ataskaitas.
Pasiūlyta RS valdybos ataskaitą vertinti patenkinamai.

BALSUOJAMA. „už“ RS valdybos ataskaitą – 76 balsai.„prieš“ RS valdybos ataskaitą – 0 balsų. BALSUOJAMA. „už“  RS revizijos komisijos ataskaitą - 76 balsai.„prieš“ – RS revizijos komisijos ataskaitą - 0 balsų. BALSUOJAMA. „už“  RS garbės teismo atskaitą - 76 balsai.„prieš“ – RS garbės teismo ataskaitą - 0 balsų. 

G.Gleiznienė. Dėl naujos valdybos. Pagal RS įstatus pirmininkas ir valdyba renkama atskirai.
Siūlo valdybą rinkti 11 narių ir 2 nariai iš Kauno ir Klaipėdos. Revizijos komisiją iš 3 narių ir Garbės teismą iš 3 narių.
Pasiūlyti kandidatai į pirmininkus: Maja Ptašek (pati išsikėlė), Diana Varnaitė, Virginija Bakšienė (atsisako), D.Varkalis (atsisako), Juozas Pilipavičius (atsisako), Arūnas Boruta (atsisako), Gražina Gleiznienė (atsisako), Aurelija Matuizienė (atsisako), Birutė Gudynaitė (atsisako), Augis Gučas (atsisako), Nijolė Rauckienė (atsisako), Rimas Gučas, Irena Sakalauskaitė (atsisako).     

Pasiūlyti kandidatai į RS Valdybą.Pasiūlyti kandidatai į RS Revizijos komisiją.Pasiūlyti kandidatai į RS Garbės teismą. RS nariai balsuoja slaptu balsavimu.  Skelbiami balsavimo rezultatai.

A.Katilius. Buvo rastas 61 biuletenis.
BALSUOTA. Balsai pasiskirstė: 
1. Maja Ptašek  11 balsų
2. Diana Varnaitė   31 balsas      
3. Virginija Bakšienė (atsisako)   
4. Juozas Pilipavičius (atsisako)
5. Dionizas Varkalys (atsisako)   
6. Arūnas Boruta (atsisako)        
7. Nijolė Rauckienė (atsisako)    
8. Gučas Rimantas  18 balsų

RS sąjungos pirmininke išrinkta Diana Varnaitė. 

Pasiūlyti kandidatai į RS valdybą:

BALSUOTA.
Balsai pasiskirstė: 

1. Algis Juozas Pilypavičius   49 balsai
2. Birutė Gudynaitė                  49 balsai
3. Irena Sakalauskaitė            38 balsai
4. Arūnas Boruta                     45 balsai
5. Dalia Krūminienė                      32 balsai
6. Laima Kruopaitė                  38 balsai
7. Augis Gučas                         44 balsai
8. Virginija Bakšienė                    33 balsai
9. Algimantas Vaineikis         40 balsų
10. Jūratė Morkūnaitė            46 balsai
11. Danguolė Šlaustienė             23 balsai
12. Jonas Glemža                    47 balsai
13. Alina Samukienė                   31 balsas
14. Audronis Katilius               40 balsų
15. Asta Meškauskienė          45 balsai
16. Maja Ptašek                           21 balsas
17. Diana Varnaitė                      21 balsas
18. Rimantas Gučas                   27 balsai 

Į RS Valdybą išrinkti: A.J.Pilypavičius, B.Gudynaitė, I.Sakalauskaitė, A.Boruta, L.Kruopaitė, A.Gučas, A.Vaineikis, J.Morkūnaitė, J.Glemža, A.Katilius, A.Meškauskienė.

Pasiūlyti kandidatai į RS Revizijos komisiją:

BALSUOTA.
Balsai pasiskirstė: 

1. Elena Kazlauskaitė                48 balsai
2. Virginija Dabašinskaitė        31 balsas
3. Nijolė Ščiogoliovienė            38 balsai
4. Rūta Klimavičienė                     30 balsų
5. Rimas Grigas                            30 balsų 

Į RS Revizijos komisiją išrinkti: E.Kazlauskaitė, V.Dabašinskaitė, N.Ščiogoliovienė.

Pasiūlyti kandidatai į RS Garbės teismą:

BALSUOTA.
Balsai pasiskirstė: 

1. Dalia Kazlauskienė                 45 balsai
2. Kęstutis Vaikšnoras             35 balsai
3. Rožė Jarmalavičienė             39 balsai
4. Mečislovas Sakalauskas      35 balsai
5. Eglė Ševčenkienė                      23 balsai 

Į RS Garbės teismą išrinkti: D.Kazlauskienė, K.Vaikšnoras, R.Jarmalavičienė, M.Sakalauskas.

A.Katilius. Buvo rastas 61 biuletenis. Garbės teismo narių skaičius padidintas iki 4.Siūlo patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos protokolą patvirtinti. BALSUOTA. „Už“ - 60, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ - 1.                     

J.Glemža. Kreipimosi redakcija bus patikslinta ir paskelbta žiniasklaidoje.

Pirmininkai                                                                               A.Katilius
                                                                                               G.Gleiznienė 

Sekretorės                                                                              J.Morkūnaitė
                                                                                               A.Meškauskienė 

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla