Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
2007-10-08 valdybos posėdis Spausdinti El. paštas

INFORMACIJA APIE 2007-10-08 RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS
VALDYBOS POSĖDŽIO NUTARIMUS

Dalyvavo: Diana Varnaitė, Jonas Glemža, Algirdas Juozas Pilipavičius, Audronis  Katilius, Augis Gučas, Irena Sakalauskaitė, Birutė Gudynaitė, Asta Meškauskienė, Arūnas Boruta, Jūratė Morkūnaitė. 

2007 m. spalio 8 d. įvyko trečiasis Restauratorių sąjungos valdybos posėdis, kuriame buvo išrinktas antrasis Restauratorių sąjungos pirmininko pavaduotojas, patvirtinta darbo grupė Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimui rengti dėl istorinių neregistrinių pastatų išsaugojimo. Toliau tartasi dėl Restauratorių sąjungos 2007-04-26 suvažiavimo kreipimosi įgyvendinimo. Svarstyti organizaciniai klausimai.

Pateikiame informaciją apie svarbiausius šio posėdžio nutarimus. 

2007-07-09 Restauratorių sąjungos (toliau – RS, Sąjunga) valdybos posėdyje buvo nutarta inicijuoti darbo grupės formavimą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo pataisai dėl istorinių pastatų, neesančių Kultūros vertybių registre, išsaugojimo, jų amžiaus cenzo ir privalomų tyrimų nustatymo. Tuomet buvo nutarta kreiptis į Kultūros paveldo departamentą (toliau - KPD), kad ir departamentas deleguotų sąvo atstovą į minėtą darbo grupę.

RS gavo Kultūros paveldo departamento atsakymą (2007-09-07 raštas Nr. (14.13)2-2122), kad KPD į darbo grupę savo atstovo nedeleguos, nes „neabejoja RS rašte paminėtų specialistų kompetencija“.

2007-10-08 RS valdybos posėdyje patvirtinta šios sudėties Restauratorių sąjungos darbo grupė Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir (arba) poįstatyminių teisės aktų pakeitimo projektui parengti, siekiant įteisinti  istorinių pastatų, neesančių Kultūros vertybių registre, privalomus tyrimus ir išsaugojimą: Vitas Karčiauskas, Jonas Glemža, Augis Gučas, Robertas Zilinskas (visus juos delegavo Restauratorių sąjunga) ir Gediminas Jucys (deleguotas ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto). Darbo grupės pirmininku patvirtintas Restauratorių sąjungos narys Vitas Karčiauskas. Nustatyta, kad teisės aktų pakeitimai turi būti parengti iki 2007 m. pab. ir pateikti Restauratorių sąjungos valdybai. 

Be to, nutarta deleguoti Restauratorių sąjungos valdybos narę Ireną Sakalauskaitę į Kultūros ministro įsakymu sudaromą darbo grupę, vadovaujamą Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisoms rengti. 

Buvo pratęstas klausimo dėl ekspertų tarybos sudarymo, kuris buvo svarstytas 2007-07-09 Restauratorių sąjungos valdybos posėdyje, aptarimas.

Šiuo klausimu RS gavo Kultūros paveldo departamento atsakymą dėl Ekspertų tarybos (2007-09-17 raštas Nr. (1.29)2-2206). Šiame rašte KPD informavo RS, kad „Kultūros paveldo departamentas neketina sudaryti ekspertų tarybos, nes tokios tarybos veiklos nenumato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Tačiau departamentas į sąjungos sudaromą ekspertų tarybą sutinka deleguoti Dalią Krūminienę, Kontrolės skyriaus vyriausiąją valstybinę inspektorę ir Aušrelę Racevičienę, Paveldotvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę“. Minėtame rašte departamentas išreiškė pageidavimą, kad Restauratorių sąjunga su departamentu derintų ekspertų tarybos darbo reglamentą.

Nutarta paskirti Restauratorių sąjungos valdybos narę Birutę Gudynaitę atsakinga už Sąjungos ekspertų tarybos veiklos koordinavimą bei įpareigoti Birutę Gudynaitę surinkti anksčiau egzistavusios Restauratorių sąjungos ekspertų tarybos nuostatus, darbo reglamentą bei narių sudėtį bei pateikti šią dokumentaciją kitam valdybos posėdžiui. 

Toliau buvo svarstoma, kaip įgyvendinamas Restauratorių sąjungos suvažiavimo 2007-04-26 kreipimasis. RS pirmininko pavaduotojas Juozas Algirdas Pilipavičius kartu su RS valdybos nariu Jonu Glemža parengė RS raštą, reaguojant į Kultūros ministerijos 2007-06-29 raštą Nr. S2-1737 „Dėl Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos suvažiavimo kreipimosi“.

Valdybos nariai pritarė Juozo Algirdo Pilipavičiaus ir Jono Glemžos parengtam rašto projektui ir pasiūlė kuo skubiau organizuoti susitikimą su kultūros ministru.  

Restauratorių sąjungos pirmininko pavaduotoja, kuruosiančia nekilnojamojo kultūros paveldo sritį, išrinkta RS valdybos narė Jūratė Morkūnaitė. 

Jūratę Morkūnaitė išrinkus RS pirmininko pavaduotoja, į atsilaisvinusią RS valdybos sekretoriato pareigybę išrinkta valdybos narė Laima Kruopaitė. 

Posėdyje taip pat buvo svarstoma, ar RS turėtų domėtis valstybinėmis 2008 m. kultūros paveldo restauravimo programomis: rudenį įvairios valstybinės institucijos formuoja programas ateinantiems metams. Atitinkamai rengiamos kultūros paveldo restauravimo programos. Pavyzdžiui, KPD rengia nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programas, paprastai Vilniaus miesto savivaldybė rengia Vilniaus senamiesčio ir kitų paveldo objektų tvarkybos programas, Kultūros ministerija turėtų rūpintis muziejuose ir bibliotekose esančio kultūros paveldo objektų restauravimu, o Lietuvos archyvų departamentas – archyvuose esančių kultūros vertybių restauravimo programas. RS būtų tikslinga žinoti, kaip yra sudaromos įvairios programos, kaip jose atsispindi kultūros paveldo objektų restauravimas bei konservavimas

RS valdyba nutarė kreiptis į atsakingas valstybės institucijas, kad Restauratorių sąjungai būta suteikta informacija apie formuojamas 2008 m. kultūros paveldo restauravimo konservavimo programas.

 

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla