Pirmas puslapis
Apie
Naujienos
Mokslinė metodinė taryba
Kontaktai
Konkursai
Vytautijada
Suvažiavimai
Atestavimas
Paieška
Nuorodos


Lietuvos Respublikos
restauratorių sąjunga
Į/k 190685380
Pilies g.16/Šv.Mykolo g.2
LT-01123  Vilnius
Tel. 8 5 2619459
restauratoriu.sajunga@gmail.com
Spausdinti El. paštas

Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, išsaugojimas

Kultūros ministerija informuoja, kad Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programos projektas parengtas remiantis dar 2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos programos nuostatomis, kurioms iš esmės pritarė visos suinteresuotos institucijos, taip pat ir Valstybinė kultūros paveldo komisija. Todėl dabar nesuprantama minėtos komisijos narių pozicija – nepritarti kultūros ministro įsakymu tvirtinamos Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, pažinimo, sklaidos ir globos programos projektui.

Kultūros ministerija parengė programą, kurios priemonės ir lėšų poreikis numatytas ateinančių trijų metų laikotarpiui. Programos priemonės numato vykdyti informacijos apie užsienyje esančias kilnojamąsias kultūros vertybes registravimą, rengti medžiagą kultūros vertybių, esančių užsienyje, grąžinimui organizuoti, rinkti informaciją apie nekilnojamąjį kultūros paveldą, esantį užsienyje, vykdyti nuolatinį informacijos apie su išeivijos praeitimi susijusį nekilnojamąjį kultūros paveldą kaupimą, įrengti paminklines lentas užsienyje ir prižiūrėti Lietuvai reikšmingą nekilnojamąjį kultūros paveldą, esantį užsienyje, skatinti visuomenę dalyvauti Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių, esančių užsienyje, paieškos darbe.

Praktika parodė, kad nėra realu per trumpą laiką suorganizuoti autoritetingus specialistus, galinčius pateikti vieningą nuomonę dėl to, kurie užsienyje esantys kultūros paveldo objektai reikšmingesni Lietuvai už kitus. Dar sudėtingesnis būtų siekis suformuoti tokių objektų baigtinį sąrašą. Šio darbo atlikimui taip pat būtų reikalingos lėšos, kurios gali būti skirtos tik atitinkamos programos vykdymui. Kultūros ministerija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieškos ir išsaugojimo politiką, nesutinka su Valstybinės kultūros paveldo komisijos siūlymu nesiimti įgyvendinti jokių užsienyje esančio Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo priežiūros priemonių, kol bus diskutuojama dėl objektų skaičiaus ar tokių objektų įteisinimo būdų ir prasmės.

Kultūros ministras jau 2005 m. patvirtino Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, atpažinimo principus ir kriterijus, taip pat patvirtinta Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio užsienyje, inventorinio sąrašo forma. Pažymėtina, kad dalies užsienyje esančio nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašus jau parengė ir Kultūros ministerijai  pateikė kompetentingi specialistai, pasiūlymus dėl kitose šalyse esančių Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo objektų sąrašų yra pateikę Lietuvos diplomatinių atstovybių darbuotojai. Kultūros ministerijos pozicija - greta naujai išaiškinamų užsienyje esančio kultūros paveldo objektų apskaitos turi būti nedelsiant skiriamas dėmesys ir jau seniai žinomiems Lietuvai reikšmingiems kultūros paveldo objektams.

 
< Ankstesnis   Kitas >

http://www.restauratoriusajunga.lt, powered by Joomla