Dėl Aušros vartų galerijoje atliktų darbų specialistai neteko atestatų

Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisija (toliau – komisija) svarstė klausimus dėl Antano Gvildžio, Ilja Makarovo ir Virgilijaus Spudo nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatų galiojimo panaikinimo. Komisijos narių dauguma tiek A. Gvildžiui, tiek Ilja Makarovui, tiek Virgilijui Spudui panaikinti nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatų (toliau – atestatų) galiojimai. Atestatų galiojimai panaikinti už Aušros vartų galerijoje į koplyčią atliktus darbus, pažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo objektų apsaugą, reikalavimus.

Aušros vartų galerijos tvarkybos darbų projektas (projekto vadovas A. Gvildys, projekto dalies vadovas – I. Makarov) parengtas neatlikus KPD Vilniaus teritorinio padalinio sąlygose nurodytų reikalavimų. Virgilijus Spudas, atlikęs paveldosaugos specialiąją ekspertizę, pažeisdamas teisės aktus, klaidingai nurodė, kad projekto sprendiniai atitinka apsaugos reikalavimus ir pasiūlė projektą derinti ir pagal jį išduoti leidimą.

Minėti asmenys gali apskųsti komisijos sprendimą dėl nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatų galiojimo panaikinimo.

Specialistas, kurio atestato galiojimas panaikintas, gali pateikti prašymą komisijai jį atestuoti ne ankščiau kaip po trejų metų nuo atestato galiojimo panaikinimo dienos.

Aušra Racevičienė
Paveldotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Tel.: 273 11 61
El. paštas: ausra@heritage.lt