Apie Restauratorių sąjungą
Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga buvo įkurta 1990-ųjų rudenį. Steigiamajame suvažiavime Palangoje, dalyvaujant 68 įvairių specialybių restauratoriams, buvo priimti įstatai ir Restauratoriaus etikos kodeksas; pirmąja pirmininke buvo išrinkta grafikos restauratorė Gražina Drėmaitė. Ji vadovavo sąjungai iki 1996 metų, kuomet ją pakeitė restauravimo technologė Elvyra Veronika Telksnienė. 2000 m. Sąjungos pirmininku buvo išrinktas dr. Jonas Rimantas Glemža, o 2003 m. jam tapus Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininku, jį pakeitė jo pavaduotoja Alina Samukienė. Nuo 2004 m. balandžio Sąjungai vadovauja architektė Aurelija Matuizienė.

Restauratorių sąjunga ne tik jungia bendram darbui įvairių specialybių restauratorius ir kitus paminklotvarkos ir paveldosaugos darbuotojus, bet ir aktyviai dalyvauja sprendžiant įvairias su kultūros vertybių išsaugojimu ir disponavimu susijusias problemas, supažindina visuomenę su Lietuvos kultūros paminklais bei jų apsauga.

Tam tikslui jau 1993 m. Restauratorių sąjunga aktyviai dalyvavo sprendžiant kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių kvalifikacijos kėlimo ir kontrolės problemas: inicijavo Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos prie Lietuvos kultūros ministerijos sudarymą, rengė atestacijos bendruosius nuostatus ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus. Besirūpindama kultūros ir istorijos paminklų išsaugojimu, 2000–2003 m. parengė ir vykdo „Vytautijados“ programą, kurios metu buvo atlikta paminklų stebėsena, tyrimai ir pateiktos rekomendacijos, bendradarbiavo su UNESCO ir ICOMOS organizacijomis, kūrė bendrus projektus, užmezgė ryšius ir bendradarbiavo su užsienio šalių giminingomis organizacijomis, o su Lenkijos restauratorių sąjunga 2002 m. Krokuvoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Vykdydama švietėjišką veiklą, 1997 m. dalyvavo UNESCO programoje CARAVAN, skirta besimokančiam jaunimui, kurios metu surengė visą eilę pažintinių renginių Vilniaus ir Kauno moksleiviams ir studentams, krašto apsaugos jaunimui, visuomenei.

Sąjungoje yra sudarytos ekspertų tarybos, dalyvaujančios svarbių kultūros paminklų išsaugojimo klausimų svarstyme ir teikiančios rekomendacijas; atskira ekspertų komisija buvo sudaryta dalyvauti Vilniaus valdovų rūmų atstatymo programoje.

Nuo 2002 m. kasmet rengiamas Geriausių restauruotų darbų konkursas, kuriame gali dalyvauti visi šalies restauratoriai. Geriausi darbai apdovanojami Sąjungos diplomais.

Tačiau Sąjunga, nors ir būdama savarankiška profesinė, mokslinė ir kūrybinė organizacija, tėra visuomeninė organizacija ir neturi juridinių galių išspręsti daugelio su kultūros paveldo išsaugojimu susijusių problemų, tokių kaip tikslingas ir teisingas kultūros paminklų pritaikymas, paminklų restauravimo kontrolės mechanizmas, paveldosaugos sistemos reforma, kuri šiuo metu vyksta labiau griovimo, nei kūrimo linkme ir galiausiai pačios Sąjungos statuso neapibrėžtumas: restauratoriai, būdami meno kūrėjų darbų puoselėtojai ir saugotojai, nuo kurių tiesiogiai priklauso kultūros vertybių ir meno kūrinių išlikimas, nėra prilyginami meno kūrėjams, o Sąjunga nepripažįstama kaip meno kūrėjų asociacija.

Pasinaudodami šia, kad ir šventine proga susirinkti, restauratoriai savo Konferencijoje ketina ne tik pasidžiaugti pasiekimais, pasidalinti profesiniu patyrimu, bet ir aptarti šias vis dar opias problemas ir dar kartą kreiptis į Valstybinės valdžios atstovus ir visuomenę, ragindami labiau įsigilinti ir radikaliau spręsti šias tiek Sąjungai, tiek ir visai mūsų tautai svarbias pamiklotvarkos ir paveldosaugos problemas, kad kultūros ir istorijos paminklai būtų tinkamai saugomi ir puoselėjami, atkuriami, o ne griaunami ir kad restauratoriai užimtų jiems prideramą garbingą vietą šiame procese.