Nuostatai

Geriausių restauruotų darbų konkurso
nuostatai
(kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros vertybės)

 

1. Konkurso tikslas:

įvertinti atliktus ir pateiktus pastarųjų metų darbus restauracijos srityje, nustatyti geriausius ir apdovanoti jų autorius; supažindinti su konkursiniais darbai restauratorius ir visuomenę; propaguoti restauravimo svarbą kultūrinio ir istorinio paveldo išlikimui.

 

2. Konkurso paskelbimo tvarka:

konkursas skelbiamas kasmet sausio mėnesį; jo sąlygos išspausdinamos Restauratorių sąjungos Informacijoje, kuri išplatinama restauratoriams ir su restauravimu susijusioms įstaigoms.

 

3. Dalyvavimo sąlygos:

3.1. Konkurse gali dalyvauti visi su restauravimu susijusiose įstaigose dirbantys ir individualūs restauratoriai, taip pat ir ne Sąjungos nariai.

3.2. Darbus konkursui gali teikti restauratorius, jo darbo vadovas ar organizacija, kurioje jis dirba.

3.3. Vienas restauratorius, ar restauratorių grupė, jei darbas kolektyvinis, gali pateikti konkursui tik vieną darbą.

 

4. Darbų pateikimas ir reikalavimai jiems:

4.1. Konkursui darbai pateikiami kasmet vasario 1 – 28 d., pristatant juos į Lietuvos restauratorių sąjungos būstinę. Vėliau pateikti darbai nebus vertinami.

4.2. Konkursui teikiami kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų darbai bei restauravimo darbų projektai pagal atskiras sritis – „Kilnojamosios kultūros vertybės“ ir „Nekilnojamosios kultūros vertybės“.

4.3. Darbų pateikimo forma – laisva, tačiau jie turi visapusiškai atskleisti darbo esmę ir pobūdį, atspindėti darbo sudėtingumo laipsnį ir taikytus metodus; visa tai turi būti išreikšta tiksliais aprašais ir iliustracijomis. Nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų atveju – išvardinti atlikti tyrimų darbai.

4.4. Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriai pateikia restauravimo pasus ar juos atstojančius dokumentus, užpildytus ta pačia tvarka, kaip teikiant Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijai.

4.5. Pateikiant darbą Konkursui, ant atskiro lapo reikia užrašyti tikslų objekto pavadinimą, adresą ir darbų pobūdį, autoriaus (autorių) vardą, pavardę, adresą, telefono ar fakso Nr., elektroninio pašto adresą (jei toks yra).

5. Darbų skirstymas pagal sritis ir grupes:

                             5.1. Kilnojamosios kultūros ir meno vertybės:

molbertinė tapyba,

sieninė tapyba,

lipdyba,

akmuo ir akmens skulptūra,

dekoratyvinės dangos,

medinė skulptūra ir drožyba,

polichromuota skulptūra,

meniniai baldai,

auksuotė,

stiklas ir vitražas,

keramika,

archeologiniai radiniai,

dokumentai,

meno kūriniai ant popieriaus,

tekstilės dirbiniai,

istorinis kostiumas,

oda,

gintaras,

metalo dirbiniai,

konservavimo-restauravimo technologijos

5.2. Nekilnojamosios kultūros vertybės:

tyrimo darbai:

moksliniai-teoriniai,

natūriniai-fiziniai;

restauruojami objektai:

kompleksiniai objektai ir objektų grupės,

atskiras objektas,

nedidelės apimties objektas (koplyčia, monumentaliosios dailės kūrinys ir pan.),

technikos objektas,

objekto dalis,

interjeras, jo elementai

teritorijų tvarkymas (projektai ir atlikti darbai),

teritorijų planavimo dokumentai – kultūros vertybių apsaugos specialieji planai.

5.3. Nekilnojamosios kultūros vertybės vertinamos pagal Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos zonas atskirai.

5.4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių priklausiniai traktuojami ir vertinami kaip kilnojamosios kultūros ir meno vertybės.

 

5. Konkursinių darbų vertinimo komisija:

5.1. Konkursinius darbus vertina Vertinimo komisijos pagal sritis, sudarytos iš Restauratorių sąjungos narių; komisijų sudėtis tvirtina Restauratorių sąjungos valdyba.

5.2. Vertinimo komisija savo darbą atlieka pagal Restauratorių sąjungos valdybos patvirtintą Vertinimo komisijos darbo reglamentą.

 

6. Konkursinių darbų vertinimo tvarka ir kriterijai:

6.1. Konkursiniai darbai išnagrinėjami ir įvertinami per 1 mėnesį nuo pakutinės nustatytos darbų pateikimo dienos.

6.2. Darbai vertinami pagal šiuos kriterijus:

darbų apimtis ir sudėtingumas (suirimo laipsnis, procesų įvairovė),

atlikti tyrimai,

paminklotvarkos metodų taikymas,

atliktų darbų kokybė (autento išsaugojimas ir eksponavimas),

naujų metodų taikymas,

restauruoto objekto unikalumas, istorinė ar meninė vertė.

 

7. Konkurso rezultatų paskelbimas ir laureatų apdovanojimas:

7.1. Vertinimo komisijos atrenka geriausius kiekvienos srities darbus ir juos pristato apdovanojimui.

7.2. Laureatai apdovanojami Restauratorių sąjungos diplomais; vienam darbui išduodamas vienas diplomas, kuriame įrašoma autoriaus pavardė; jei darbą atliko keli autoriai, įrašomos visos pavardės.

7.3. Konkurso rezultatai įsigalioja, kai juos patvirtina Restauratorių sąjungos valdyba.

7.4. Laureatai ryšio priemonėmis supažindinami su Konkurso rezultatais.

7.5. Darbų atžymėjimas ir diplomų įteikimas vyksta balandžio 18-tąją – Tarptautinę paminklosaugos dieną.

 

8. Konkurso užbaigimas:

8.1. Pasibaigus konkursui, darbai grąžinami autoriams ar juos pristačiusioms organizacijoms.