2007-05-14 valdybos posėdis

INFORMACIJA APIE 2007-05-14 RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS
VALDYBOS POSĖDŽIO NUTARIMUS

Dalyvavo: Diana Varnaitė, Jonas Glemža, Algirdas Juozas Pilipavičius, Audronis Katilius, Irena Sakalauskaitė, Birutė Gudynaitė, Asta Meškauskienė, Arūnas Boruta, Jūratė Morkūnaitė, Laima Kruopaitė, Augis Gučas, Algimantas Vaineikis.

2007 m. gegužės 14 d. Restauratorių sąjungos valdyba susirinko į pirmąjį naujos sudėties posėdį. Šiame posėdyje buvo įvyko organizaciniai rinkimai bei pasidalijimas kuruojamomis sritimis. Patvirtinta šių metų veiklos programa.

 

Pateikiame informaciją apie svarbiausius šio posėdžio nutarimus.Restauratorių sąjungos pirmininko pavaduotoju, kuruosiančiu kilnojamąjį kultūros paveldą, išrinktas valdybos narys Algirdas Juozas Pilipavičius.Į Restauratorių sąjungos sekretoriatą išrinktos valdybos narės Irena Sakalauskaitė ir Jūratė Morkūnaitė.Nutarta patvirtinti atsakingais už kuruojamas sritis šiuos valdybos narius:
   • už nario mokesčio surinkimą  - Arūną Borutą,
   • už ryšius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis - Audronį Katilių,
   • už ryšius su užsienio valstybių organizacijomis - Joną Glemžą ,
   • už Restauratorių sąjungos narių apskaitą - Astą Meškauskienę ,
   • už geriausiai restauruotų darbų konkursą - Laimą Kruopaitę ir Birutę Gudynaitę.

Valdybos posėdyje taip pat patvirtinta 2007-04-26 Restauratorių sąjungos suvažiavimo kreipimosi teksto galutinė redakcija.

Patvirtinta Restauratorių sąjungos 2007 m. veiklos programa:
1. Sutvarkyti ir pritaikyti veiklai RS būstinės patalpas Pilies g. 16 / Šv. Mykolo g. 2, Vilniuje.Siekti, kad  architektūros, dailės kūrinių ir muziejinių vertybių restauravimo darbai būtų pripažinti Meno kūrėjo ir Meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reguliuojama sritimi.
2. Pasiekti, kad RS atstovai būtų įtraukti į Kultūros ministerijos, kitų ministerijų ekspertų tarybas, sprendžiančias kultūros paveldo išsaugojimo, finansavimo klausimus, susijusius su restauratorių darbu.
3. Sutvarkyti RS narių registrą ir nario mokesčių sumokėjimą.
4. Pateikti pasiūlymus Kultūros ministerijai dėl Metų restauratoriaus vardo ir premijos įteisinimo.
5. Siekti RS teritorinių skyrių veiklos suaktyvinimo, naujų teritorinių skyrių sukūrimo bei RS narių gausinimo.
6. Surengti apskritą stalą su Kultūros paveldo departamento, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus darbuotojais dėl kultūros paveldo tyrimų, interjerų išsaugojimo.