Mokslinės metodinės tarybos nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS MOKSLINĖS METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjungos (toliau - Sąjungos) mokslinės metodinės tarybos (toliau - Tarybos) veiklą.

2. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Kultūros paveldo apsaugos įstatymais, tarptautiniais paveldo apsaugos dokumentais bei kitais teisės aktais.

3. Tarybos tikslas – kultūros paveldo  metodinė apsauga tvarkybos darbuose; teikti metodines rekomendacijas paveldosaugos projektų rengimui; formuoti restauracinės veiklos mokslines – metodines bei technologines kryptis.

4. Taryba gali svarstyti ir teikti pasiūlymus parengtų ar rengiamų teisės aktų projektams  bei kitiems projektams rengti.

5. Taryba gali svarstyti klausimus, kuriuos jai pateikia Restauratorių sąjungos valdyba, kultūros paveldo apsaugos institucijos, visuomeninės organizacijos, restauratoriai ir projektuotojai ar kultūros paveldo objekto valdytojas bei kitų sričių specialistai.

6. Tarybos išvados yra rekomendacinės.

7. Šiuos Tarybos nuostatus tvirtina Sąjungos valdyba.

 

TARYBOS  SUDĖTIS

8. Tarybos sudėtį tvirtina Sąjungos valdyba.

9. Tarybą  sudaro dvi komisijos: nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamojo kultūros paveldo.

10. Šios komisijos gali veikti bendrai ar atskirai.

11. Kiekvieną  komisiją  sudaro ne mažiau kaip 7 asmenys, turintys nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertizės specialisto ar/ir kilnojamojo kultūros paveldo eksperto kvalifikaciją.

12. Taryba, esant reikalui, gali kviesti į posėdį kitus specialistus, kurie dalyvauja posėdyje su patariamojo balso teise.

13. Tarybos komisijų darbą kuruoja Sąjungos vadybos paskirti nariai.

 

TARYBOS KOMISIJŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Tarybos komisijų posėdžiai gali būti vieši ar uždari.

15. Tarybos komisijų posėdžiai protokoluojami.

16. Kiekvienam posėdžiui Tarybos komisijos iš savo tarpo išsirenka posėdžio pirmininką  ir sekretorių, kuris pasirašytą  protokolą  perduoda Sąjungos valdybai.

17. Tarybos komisijų posėdžiai galioja esant daugumai jų narių.

18. Tarybos komisijų išvados priimamos balsų dauguma, bendru sutarimu, protokole pažymint kiekvieno tarybos nario atskirąją nuomonę.

19. Tarybos išvados yra rekomendacinio pobūdžio ir apie juos informuojami Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės, kurioje yra kultūros paveldo objektas, paveldosaugos padalinys bei kultūros paveldo objekto valdytojas.

20. Pateikta dokumentacija Tarybos komisijoms turi būti apsvarstyta per keturias savaites.

21. Sprendimai skelbiami Sąjungos tinklalapyje.

22. Tarybos dokumentai saugomi Restauratorių sąjungos būstinėje, Vilniuje.

 _________