Suvažiavimo, įvykusio 2008-11-27, protokolas

LIETUVOS RESPUBLIKOS RESTAURATORIŲ SĄJUNGOS NEEILINIO SUVAŽIAVIMO,
ĮVYKUSIO 2008-11-27, VILNIUJE
PROTOKOLAS 

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos (toliau tekste RS) neeilinis suvažiavimas pradeda darbą 10 val.  tikrųjų narių yra 141 restauratorius. Suvažiavime dalyvauja (užsiregistravo) 87 nariai. Reikalingas suvažiavimui kvorumas yra.

SVARSTYTA
Lietuvos Respublikos restauratorių neeiliniam suvažiavimui vadovauti pasiūlyti pirmininkai: A.Katilius ir L. Kruopaitė. Į sekretoriatą pasiūlyta: G. S. Jurgelionytė ir T. Blažiūnienė. Pasiūlyta balsų skaičiavimo komisija: V. Stepulienė, D. Kazlauskienė, G. Gajauskaitė. Į redakcinę komisiją pasiūlyta: G. Filipavičienė, J. Glemža, J. Morkūnaitė, A. Pilipavičius.
Balsų skaičiavimo komisijai trūksta žmonių, papildomai siūloma B. Kaupienė
NUTARTA
Patvirtinti pasiūlytus pirmininkus, sekretoriato, balsų skaičiavimo komisijos, redakcinės komisijos narius
BALSUOTA
„už“ – 91 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „ susilaikė“ – 0 balsų

A.Katilius. Paskelbia suvažiavimo dienotvarkę ir darbo reglamentą

SVARSTYTA:
DARBOTVARKĖ:
1. Suvažiavimo atidarymas
2. Geriausių darbų konkurso rezultatų paskelbimas ir laureatų apdovanojimas.
3. Sąjungos nario pažymėjimų įteikimas naujiems nariams.
4. Restauratorių sąjungos Įstatų naujos redakcijos pristatymas ir tvirtinimas.
5. Restauratorių sąjungos nario mokesčio dydžio nustatymas bei nario mokesčio surinkimo klausimas.
6. Restauratorių sąjungos Valdybos, Revizijos komisijos bei Garbės teismo ataskaitų tvirtinimas. Restauratorių sąjungos valdymo organų atsistatydinimas.
7. Kandidatų kėlimas į RS pirmininko postą, Valdybą, Revizijos komisiją ir Etikos komisiją.
8. Suvažiavimo kreipimosi svarstymas ir tvirtinimas. Pasisakymai, diskusijos. Balsavimo biuletenių išdalinimas. Balsavimas.
9. Pertrauka – balsų skaičiavimas.
10. Pasisakymai, diskusijos. Balsavimo rezultatų paskelbimas.
11. Suvažiavimo uždarymas.
NUTARTA
Suvažiavimo dienotvarkę patvirtinti
BALSUOTA
už“ – 91 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“- 0 balsų.

1. Suvažiavimo atidarymas
Apie neeilinį sąjungos suvažiavimą buvo paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“, sąjungos tinklapyje ir išsiųsti kvietimai. Tinklapyje buvo paskelbta naujų įstatų redakcija. Registracijos metu kiekvienas suvažiavimo dalyvis gavo naujų įstatų redakciją, sąjungos pirmininko ataskaitą.

2. Geriausių darbų konkurso rezultatų paskelbimas ir laureatų apdovanojimas.
J. Morkūnaitė, einanti Restauratorių sąjungos pirmininkės pareigas informavo apie Restauratorių sąjungos organizuotą kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų Geriausių 2007 metų darbų konkurso organizavimą ir apie jo rezultatus. Paskelbti ir apdovanoti kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų konkurso nugalėtojai.

3. Sąjungos nario pažymėjimų įteikimas naujiems nariams.
A. Katilius. Per ataskaitinį laikotarpį į RS priimta 10 naujų narių. Jiems įteikiami pažymėjimai.

SVARSTYTA:
4. Restauratorių sąjungos Įstatų naujos redakcijos pristatymas ir tvirtinimas.
J. Morkūnaitė pristatė naują Įstatų redakcijos projektą (Priedas Nr. 1), parengtą konsultuojantis su notaru. Būtinybė keisti įstatus kilo, RS pirmininkei D. Varnaitei išėjus dirbti į pareigas, nesuderinamas su RS pirmininku buvimu. Paaiškėjo, kad įstatuose toks atvejis nenumatytas, ir, esant reikalui, nėra kas juridiškai keičia buvusį pirmininką. Todėl visa dabartinė valdyba ir laikinai einanti sąjungos pirmininkės pareigas sąjungos pirmininkė, revizijos komisija, garbės teismas yra neteisėti sąjungos valdymo organai. Bandant Registrų centre užregistruoti dabartinę valdybą, paaiškėjo, kad buvę sąjungos vadovai padarė eilę klaidų kviesdami 2007-04-26 sąjungos suvažiavimą, rinkdami valdybos narius (11 o ne 13), rašydami suvažiavimo protokolą. Naujų įstatų redakcijoje koreguojama eilė punktų, kurie neatitinka dabartinių teisės aktų. Sąjungos įstatai buvo paskelbti  sąjungos tinklapyje ir prieš suvažiavimą išdalinti suvažiavimo dalyviams. J. Morkūnaitė pasiūlė panagrinėti ir atkreipti dėmesį į įstatų skirtumus.
III skyriuje išdėstytos ne tik RS narių teisės, bet ir pareigos;
V skyriuje –keičiama suvažiavime dalyvaujančių RS narių kvota. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei 1/3 (viena trečioji) Sąjungos narių. Apie įvyksiantį suvažiavimą valdyba privalo paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“ ne vėliau, kaip prieš dvi savaites iki suvažiavimo datos.
VII skyriuje – vietoje dabartiniuose įstatuose dabar esamų 13 valdybos narių formuluojama,. kad Valdybos narių skaičių nustato Suvažiavimas. 
VIII skyriuje– nustatoma, kas pakeičia RS pirmininką, šiam dėl įvairių priežasčių nebegalint eiti savo pareigų; „ 50. Pirmininkui negalint vykdyti pareigų iki kadencijos pabaigos, Sąjungos pirmininko, o kartu ir Valdybos pirmininko pareigas eina vyriausias pagal amžių Pirmininko pavaduotojas. Pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų, jo pareigas eina vienas iš pavaduotojų.“
XIII skyriuje – keičiami punktas dėl RS filialų ir atstovybių kūrimo teisės.
Pavadinimas „Garbės teismas“ keičiamas į „Etikos komisija“.

G. Gleiznienė siūlo pakeisti RS pirmininko rinkimų tvarką: RS suvažiavimo metu išrinkti valdybą, o ji iš savo narių tarpo išsirinktų pirmininką.
J. Glemža – remia G. Gleiznienės pasiūlymą. Tai leistų operatyviai išsirinkti naują pirmininką, atsistatydinus buvusiam.
B. Bėkšienė siūlo rinkti pirmininką suvažiavimo metu. Tai turėtų būti savanoris, kuris sutinka dirbti ir pristato suvažiavimui savo programą.
J. Pilipavičius siūlo pirmininką rinkti suvažiavimo metu; taip pat III-čio skyriaus 14 punktą formuluoti: RS tikraisiais nariais gali būti tik atestuoti specialistai (yra specialistai) ir primena, kad dėl kiekvieno diskutuotino punkto reikia balsuoti atskirai.
A. Katilius nepritaria J. Pilipavičiaus pasiūlymui, kad tik atestuoti restauratoriai gali būti sąjungos nariais ir siūlo balsuoti atskirai už kiekvieną diskutuotiną skyrių. bei už RS bendrą naują Įstatų redakciją
J. Morkūnaitė ragina RS narius aktyviai dalyvauti sąjungos veikloje.
Ž. Simonaitis pritaria J. Morkūnaitei dėl RS narių aktyvumo. Jo nuomone, suvažiavimo dalyvių kvotą reikia palikti tokią, kokia yra dabar: 1/2 RS narių. Nesutinka dėl 1/3 kvorumo. Jeigu dalyvauja 1/3 sąjungos narių – tai ne suvažiavimas.
Diskutuojama dėl punkto 26.8, kad RS skyrių pirmininkai būtų įtraukiami į Valdybos sudėtį, t. y. suvažiavimo paskirti skyrių pirmininkai automatiškai taptų sąjungos valdybos nariais.
Ž. Simonaičio nuomone, skyrių pirmininkai turėtų būti valdybos nariais.
SVARSTYTA:
Vyksta kiekvieno keičiamo punkto svarstymai ir balsavimas.
G. Gleiznienė Siūlo skyrių pirmininkų neįteisinti juridiškai valdybos nariais, nes būtų sudėtinga valdybą registruoti Juridinių asmenų registre. Jų atvykimas į kiekvieną posėdį būtų problemiškas.
D. Varnaitė siūlo, kad skyrių pirmininkai nebūtinai būtų valdybos nariais, bet visada reikia demokratiškai išgirsti padalinių skyrių nuomonę ir problemas. Sąjungos pirmininko rinkimai, jos nuomone, turėtų būti visuotiniame suvažiavime.
R. Žukauskienė (Kaunas) pasisako apie nepakankamą informacijos gavimą ir kad skyrių pirmininkai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose. Skyriai patys turi išsirinkti savo valdybą ir turi dalyvauti sprendimų priėmime.
J. Morkūnaitė: Revizijos ir Etikos komisijos nariai negali būti tikraisiais valdybos nariais.
A. Pilipavičius diskusijose primena, kad RS yra visuomeninė organizacija. Pirmininkas – tai vėliava, sąjungos simbolis, renkant reikia pateisinti šį požiūrį. Sulygina su prezidento rinkimais – reikia demokratiškai rinkti suvažiavimo metu. Primena, kad reikia balsavimo metu spręsti, kas gali būti RS nariu (14 punktas): gali būti atestuoti pagal atestavimo nuostatus, profesionaliai pripažinti Atestavimo komisijos – visa tai turi būti, kad taptumėm lygiateisiai tarp kitų organizacijų.
J. Morkūnaitė pastebi, kad ne visada atestuotas specialistas yra aktyvus RS narys.
Diskutuojama apie tai, kad suvažiavimo metu pasiūlyti kandidatai į RS pirmininkus, jų neišrinkus, galėtų kandidatuoti į sąjungos valdybos narius.
G. Miknevičienė: ICOMOS įstatuose numatyta, kad renkant organizacijos valdymo organus, kandidatai į pirmininko postą automatiškai tampa kandidatais į valdybos narius. Neišrinkus pirmininku, jie toliau renkami į valdybą. Taip turėtų vykti ir RS.
D. Varnaitė siūlo dėl įstatų 26.8 punkto redakcijos: kas steigia sąjungos skyrius – suvažiavimas ar valdyba. Klaipėdos, Kauno teritoriniai skyriai veikia neaktyviai. Pirmininkai nebūtinai privalo būti valdybos nariai. Dirbant valdybai kils klausimas dėl jos narių skaičiaus.
A. Katilius siūlo diskutuoti dėl teritorinių skyrių pirmininkų dalyvavimo RS valdybos darbe.
G. Gleiznienė siūlo, kad skyrių pirmininkai dalyvautų valdybos posėdžiuose, bet nebūtų valdybos nariais.
J. Morkūnaitė pastebėjo, kad būtina tiksliai įvardinti tikrų ir netikrų valdybos narių statusą, kad nebūtų nesusipratimų su juridinių asmenų registru, registruojant RS valdybą.
R. Žukauskienė sutinka, kad skyrių atstovų dalyvavimas valdybos posėdžiuose būtinas, nes tai tiesioginės informacijos šaltinis.
G. Gleiznienė siūlo į valdybą rinkti žmones ir iš kitų miestų, ne tik Vilniaus.
A. Katilius siūlo balsuoti.
NUTARTA:
Skyrių pirmininkai nėra valdybos nariai, bet jų dalyvavimas valdybos posėdžiuose būtinas.
BALSUOTA:
„už“ – 63 balsas, „prieš“ –7 balsai, „ susilaikė“ – 3 balsai

SVARSTYTA:
Įstatų  skyrius XIII. SĄJUNGOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS IR KŪRYBINIAI PADALINIAI
A.Gvildys – nesvarbu kaip išrinktas pirmininkas- suvažiavime ar iš valdybos narių. Ne esmė pirmininkui turėti moralinį palaikymą suvažiavime, svarbiau jo darbas.
J. Morkūnaitė primena, kad šiame suvažiavime rinkimai vyksta dar pagal senus įstatus, už pirmininką ir valdybą balsuojama atskirai. Balsuojama dėl XIII skyriaus pakeitimo. 1) nuomonė: skyrius ir filialus steigia RS valdyba – 81 balsas „už“; 2) kad steigia suvažiavimas – 1 balsas „už“.
NUTARTA:
Skyrius ir filialus steigia RS valdyba
BALSUOTA:
„už“ – 81 balsas, „prieš“ –1 balsas, „ susilaikė“ – 0 balsų

SVARSTYTA:
A. Katilius siūlo balsuoti dėl pasiūlymo, kaip ateityje bus renkamas RS pirmininkas: ar jį rinks suvažiavimas, kaip iki šiol, ar naujuose įstatuose įrašoma, kad jį rinks valdyba iš savo narių tarpo.
NUTARTA:
Pirmininkas bus renkamas suvažiavimo metu.
BALSUOTA:
„už“ – 43 balsas, „prieš“ –37 balsų, „ susilaikė“ – 0 balsų

SVARSTYTA:
Naujuose įstatuose įrašyti kas gali būti RS nariais:
Restauravimo srityse dirbantys specialistai (pagal įstatų III skyriaus 14 punktą) ar tik atestuoti specialistai.
NUTARTA:
Restauravimo srityse dirbantys specialistai. Palikti nepakeistą įstatų III-čio skyriaus 14 punktą.
BALSUOTA:
„už“ –  73 balsai, „prieš“ – 9 balsai,  „ susilaikė“ – 0 balsų

SVARSTYTA:
A. Katilius siūlo balsuoti, kiek RS sąjungos narių turi dalyvauti, kad sąjungos suvažiavimas būtų laikomas įvykusiu: 1) dalyvauja daugiau nei 1/3 visų narių; 2) dalyvauja daugiau nei 1/2 visų narių (V skyrius, 28 punktas).
NUTARTA:
Suvažiavimas bus laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvaus daugiau nei 1/3 RS narių.
BALSUOTA:
„už“ – 67 balsas, „prieš“ –18 balsų,  „ susilaikė“ – 0 balsų

SVARSTYTA:
A. Katilius siūlo balsuoti už visą naujų įstatų redakciją su naujais pakeitimais, už kuriuos buvo prabalsuota suvažiavimo metu.
NUTARTA:
Patvirtinti naują įstatų redakciją su pakeitimais, už kuriuos buvo prabalsuota suvažiavimo metu.
BALSUOTA:
„už“ – 91 balsas; prieš – nėra; susilaikiusių – nėra.

SVARSTYTA:
Įgalioto sąjungos atstovo rinkimai.
J. Morkūnaitė primena, kad iki nauja valdyba ir sąjungos pirmininkas bus įregistruoti Juridinių asmenų registre, suvažiavimo metu reikia išrinkti RS įgaliotą asmenį, kuris atstovaus sąjungą tuo periodu.
D. Varnaitė siūlo, kad įgaliotas asmuo būtu suvažiavimo metu išrinktas pirmininkas.
BALSUOJAMA: kad pirmininkas būtų sąjungą atstovaujantis juridinis asmuo – „vienbalsiai“.
NUTARTA:
Sąjungą atstovaus suvažiavimo metu išrinktas sąjungos pirmininkas iki nauja valdyba ir sąjungos pirmininkas bus įregistruoti Juridinių asmenų registre.
BALSUOTA:
Vienbalsiai pritarta

SVARSTYTA:
5. Restauratorių sąjungos nario mokesčio dydžio nustatymas bei nario mokesčio surinkimo klausimas.
A. Katilius siūlo pereiti prie klausimo dėl RS nario mokesčio.
A. Boruta pasisako: mano, kad RS nario mokestį mokėti reikėtų ne suvažiavimo metu, o internetu arba už nario mokesčio rinkimą atsakingam RS valdybos nariui. Pristato projektą dėl nario mokesčio:
1. RS nariai įsiskolinimus turėtų padengti iki 2009 m. kovo 1 dienos.
2. Nauja valdyba turės teisę įsiskolinusius už 2 metus narius išbraukti iš RS narių sąrašo.
3. Įsiskolinęs narys bus perspėtas ir po perspėjimo nesusimokėjęs per vieną mėnesį – šalinamas.
4. Įsiskolinusių narių sąrašą siūloma patalpinti RS internetiniame puslapyje.
J. Morkūaitė siūlo išbraukti 4 punktą arba, kad jis nebūtų privalomas. Įstatų redakcija priimta jau
V. Karčiauskas pastebi, kad pasiūlymas neturėtų kirstis su įstatymais. Tik registruotas laiškas yra juridiškai patvirtintas dokumentas. Pranešimą dėl sprendimo reikia siųsti registruotu laišku, nes internetinis įspėjimas yra ne juridinis faktas. Dėl šalinimo iš RS sprendžiama valdybos posėdžio metu.
J Morkūnaitė siūlo nario mokestį visiems susimokėti iki 2009 m. kovo 1 d.
V. Karčiauskas siūlo balsuoti už visą paketą su keliais pataisymais.
J. Morkūnaitė primena apie naujų įstatų punktą 21.5: RS nario pareiga yra pranešti savo buvimo vietą, kad galima būtų susisiekti.
G. Gleiznienė pastebi, kad nesklandumai yra su 1991 – 1993m. įstojusiais į RS nariais, dėl seniai įstojusių narių registracijos. Dažnai apie juos trūksta informacijos.
A.Katilius primena pasiūlymus dėl nario mokesčio dydžio.
I. Sakalauskaitė siūlo padidinti nario mokestį: kainuoja RS patalpų išlaikymas, turėtų būti apmokėta pirmininko mobilaus telefono sąskaita. Siūlo: 100 Lt metinį mokestį dirbantiems RS nariams ir 50 Lt metams – nedirbantiems RS nariams.
V. Karčiauskas siūlo palikti esamą 30 Lt metinį mokestį.
A. Katilius siūlo 50 Lt metinį mokestį dirbantiems RS nariams ir 10 Lt metams – nedirbantiems RS nariams.
A. Gvildys mano, kad pirma reikia sudaryti RS biudžetą, kiek pajamų ir kiek išlaidų reikia metams. Sąjungos pajamas sudaro įmokos ir rėmėjų lėšos.
D. Varnaitė siūlo 50 Lt metinį mokestį dirbantiems RS nariams. Išlaidos: patalpų išlaikymas (vasarą ir žiemą skirtingas), signalizacija, telefonas. Dabar finansininkei mokamas minimalus atlyginimas ir ji nebesutinka toliau dirbti.
E. Telksnienė siūlo RS nariams pervesti 2% pajamų mokesčio į RS sąskaitą.
Ž. Simonaitis siūlo patalpų nuomos klausimą išspręsti prisiglaudžiant Kultūros ministerijos ar kitos kultūros įstaigos (pvz. KPD) patalpose.
A. Gučas siūlo balsuoti dėl pasiūlyto nario mokesčio dydžio.
BALSUOTA: už nario mokesčio dydį (trys variantai):
1) 100 Lt metams moka dirbantys RS nariai ir 50 Lt metams – nedirbantys RS nariai: „už“ 6 balsai.
2) 30 Lt metams moka dirbantys RS nariai, 10 Lt metams – dirbantys pensininkai RS nariai bei 0 Lt metams – pensininkai RS nariai: „už“ 14 balsų;
3) 50 Lt metams moka dirbantys RS nariai ir 10 Lt metams – nedirbantys RS nariai: „už“ 45 balsai.

NUTARTA:
Sąjungos nario mokesti metams bus 50 Lt dirbantiems RS nariams ir10 Lt– nedirbantiems RS nariams.
BALSUOTA:
„už“ – 45 balsai; „prieš“ – 20 balsų; susilaikiusių – nėra.

SVARSTYTA:
6. Restauratorių sąjungos Valdybos, Revizijos komisijos bei Garbės teismo ataskaitų tvirtinimas. Restauratorių sąjungos valdymo organų atsistatydinimas.

A. Katilius siūlo pereiti prie sekančio dienotvarkės klausimo: RS valdybos darbo ataskaita.
J. Morkūnaitė pristato pateiktą Restauratorių sąjungos valdybos darbo ataskaitą. Primena valdybos sprendimą: ataskaitos išdalintos registruojant RS narius. RS skaudulys – drausmės klausimas. Nuostatos globoti ir saugoti sąjungą; būsimai valdybai pasiūlymas – stojantiesiems užduoti klausimą – kodėl stoji į RS. RS nariai patys turi būti aktyvūs, kurti veiklią organizaciją, suaktyvinti veiklą, taip pat ir padalinių. Būtina suaktyvinti sąjungos veiklą. Norint, kad sąjunga būtų matoma, ji turi būti aktyvi. Gal vertėtų kurti specialybių padalinius (tapybos, popieriaus ir t.t.).
A. Pilipavičius supažindino su RS narių galimybe gauti meno kūrėjo statusą.
Dabar kiekvienas restauratorius gali gauti kūrėjo statusą, bet tik personaliai, pateikęs prašymus bei darbų aprašymus Kultūros ministerijoje, remiantis kūrybinių organizacijų patirtimi. Visos organizacijos turimas Meno kūrėjo statusas įpareigoja sąjungą kasmet rengti suvažiavimus.
25 tokių narių grupė jau galėtų jungtis į organizaciją. Bet tada kyla pavojus, kad RS gali prasidėti susiskaldymas.
B. Bėkšienė pastebėjo, kad jau yra 15 RS nariai architektai, turintys meno kūrėjo statusą.
J. Morkūnaitės pastebėjimai dėl sąjungoms skiriamo valstybės biudžeto paskirstymo: architektai, dailininkai, dar ir restauratoriai.
Ž. Simonaičiui neatrodo svarbu meno kūrėjo statusas, jam rūpi mokslinis tiriamasis darbas ir pamąstymai ateičiai. Pažymi, kad iš 50 kvalifikuotų architektų tik du apsigynė daktaro disertacijas.
Revizijos komisijos pirmininkė N. Ščiogolevienė perskaito Revizijos komisijos 2007-2008 metų ataskaitą. Nario mokesčio lėšos buvo panaudotos patalpų nuomai ir finansininkės atlyginimui. Projektams gautos tikslinės lėšos sunaudotos tų projektų įgyvendinimui: Vytautiados projektui, Geriausių 2007 restauruotų darbų projektui, Šiaurės Lietuvos muziejininkų Apskrito stalo projektui.
Dėkojama suvažiavimo rėmėjams.
Garbės teismo ataskaita: Garbės teismas negavo prašymų, nusiskundimų, todėl nevykdė jokių darbų.
NUTARTA:
Patvirtinti RS valdybos, Revizijos komisijos ir Garbės teismo ataskaitas.
BALSUOTA:.
Dėl RS valdybos ataskaitos patvirtinimo: „už“ – 80 balsų, „prieš“ – 0 balsų; „susilaikiusių“ nėra.
Dėl Revizijos komisijos ataskaitos patvirtinimo: „už“ - 78 balsai; „prieš“ – 1 balsas; „susilaikė“ – 1 balsas.
Dėl Garbės teismo ataskaitos patvirtinimo: „už“ - 75 balsai; „prieš“ – 2 balsai; „susilaikiusių“ nėra.

SVARSTYTA:
7. Kandidatų kėlimas į RS pirmininko postą, Valdybą, Revizijos komisiją ir Etikos komisiją. Balsavimo biuletenių išdalinimas. Balsavimas.
J. Morkūnaitė paskelbia, kad valdyba atsistatydina.
A. Katilius dėkoja J. Morkūnaitei už pasiaukojamą darbą ir skelbia RS pirmininko bei naujos valdybos rinkimus.
Kviečiami savanoriai į pirmininko postą. Savanorių neatsiranda.
Siūlomi kandidatai į pirmininko postą. Pirmininkaujantis teiraujasi siūlomų kandidatų sutikimo.
Siūloma:
J. Morkūnaitė – atsisako kategoriškai;
G. Gleiznienė – atsisako;
L. Kruopaitė – dėkoja už pasitikėjimą ir atsisako;
R. Gučas – sutinka;
R. Žukauskienė – atsisako, nemato galimybių dirbti, būdama Kaune;
A. Boruta – atsisako;
A. Katilius – atsisako;
V. Poviliauskaitė - atsisako;
Ž. Simonaitis – atsisako;
B. Gudynaitė – atsisako;
A. Meškauskienė – atsisako;
A. Gvildys – atsisako;
V. Lisauskas – atsisako;
A. Vaineikis atsisako;
Lieka vienas kandidatas į RS pirmininko postą – Rimantas Gučas.
Siūlomi kandidatai į valdybos narius:
J. Morkūnaitė siūlo į RS valdybą jau dirbusius valdybos narius, sutinkančius dirbti toliau: J. Glemža, A. Pilipavičius, A. Katilius, A. Boruta.
G. Gleiznienė
E. Telksnienė
R. Žukauskienė
I. Sakalauskaitė
A. Gvildys
V. Dabašinskaitė
V. Lisauskas
N. Šarkauskaitė
D. Krūminienė
N. Rauckienė
B. Pakštas
G. Jurgelionytė
B. Bėkšienė
A. Kiaušinienė
A. Vaineikis
D. Kazlauskienė
A. Samukienė
R. Kačinskaitė
T. Blažiūnienė
E. Ševčenkienė
J.Rimkevičienė
A. Jarukaitienė
V. Kubilius
D. Čeponis
V. Andrulienė
R. Vasiliauskienė
P. Kuodis
V. Povilauskaitė
E. Ložytė
Kandidatais į valdybos narius sutiko būti:
J.Glemža
A. Pilipavičius
A. Katilius
A. Boruta
R. Žukauskienė
A. Gvildys
V. Dabašinskaitė
V. Lisauskas
D. Kazlauskienė
T. Blažiūnienė
V. Kubilius
D. Čeponis
R. Vasiliauskienė
V. Povilauskaitė
A. Jarukaitienė
E. Ložytė
A. Katilius kviečia siūlyti narius į Revizijos komisiją ir Etikos komisiją.
Į Etikos komisiją siūloma:
N. Rauckienė
I. Sakalauskaitė
N. Šarkauskaitė
A. Gučas
B. Gudynaitė
Į Revizijos komisiją siūloma:
N. Kazakevičiūtė
N. Ščiogolevienė
I. Linčiuvienė
V. Karčiauskas
V. Andrulienė
Balsų skaičiavimo komisija išdalina biuletenius, skirtus slaptam balsavimui už RS pirmininko, valdybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos narių kandidatūras.
A. Katilius aiškina: kas už siūlomą pirmininką – palieka pavardę, kas prieš – išbraukia. Valdybos narių paliekama 12, į Etikos komisiją ir Revizijos komisiją – po 3 narius.
Suvažiavimo dalyviai balsuoja, balsų skaičiavimo komisija surenka ir skaičiuoja balsus.

NUTARTA:
Pirmininko rinkimai:
Rasti 73 galiojantys biuleteniai. 54 balsais „už“ ir 19 balsų „prieš“
Rimantas Gučas išrinktas RS pirmininku.
RS valdybos rinkimai:
Rasti 73 galiojantys biuleteniai. Balsai pasiskirstė taip ir į valdybą išrinkti:
A. Katilius: 65 „už“, 8 „prieš“;
A. Pilipavičius: 65 „už“, 8 „prieš“;
J. Glemža: 62 „už“, 11 „prieš“;
A. Boruta: 70 „už“, 3 „prieš“;
D. Kazlauskienė: 64 „už“, 9 „prieš“;
D. Čeponis: 64 „už“, 9 „prieš“;
V. Lisauskas: 61 „už“, 12 „prieš“;
R. Žukauskienė: 58 „už“, 15 „prieš“;
A. Gvildys: 57 „už“, 16 „prieš“;
V. Dabašinskaitė: 52 „už“, 21 „prieš“;
A. Jarukaitienė: 50 „už“, 23 „prieš“;
R. Gučas: 54 „už“ ir 19 „prieš“
V. Povilauskaitė: 47 „už“, 26 „prieš“;
Neišrinkti: R. Vasiliauskienė - 40 „už“, 33 „prieš“; E. Ložytė - 42 „už“, 31 „prieš“; T. Blažiūnienė – 44 „už“, 29 „prieš“; V. Kubilius 41 „už“, 32 „prieš“.
Revizijos komisijos rinkimai:
Rasti 73 galiojantys biuleteniai. Suskaičiavus balsai pasiskirstė taip:
N. Kazakevičiūtė: 66 „už“, 7 „prieš“;
N. Ščiogolevienė: 55 „už“, 18 „prieš“,
V. Karčiauskas: 51 „už“, 22 „prieš“;
I. Linčiuvienė: 29 „už“, 44 „prieš“;
V. Andrulienė: 23 „už“, 50 „prieš“.
Išrinkti: N. Kazakevičiūtė, N. Ščiogolevienė, V. Karčiauskas.
Etikos komisija:
Rasti. 73 galiojantys biuleteniai.
Balsai pasiskirstė taip:
N. Rauckienė: 58 „už“, 15 „prieš“;
B. Gudynaitė: 47 „už“, 26 „prieš“;
A. Gučas: 44 „už“, 29 „prieš“;
I. Sakalauskaitė: 40 „už“, 33 „prieš“;
N. Garkauskaitė: 34 „už“, 39 „prieš“.
Išrinkti: N. Rauckienė, B. Gudynaitė, A. Gučas.

NUTARTA:
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė V. Stepulienė perskaito balsavimo rezultatus.
Suvažiavimas nutarė patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos protokolą, kuriame užfiksuoti naujų valdybos narių, etikos ir revizijos komisijos narių, sąjungos pirmininko slaptų rinkimų rezultatai.
BALSUOTA:
Vienbalsiai pritarta Balsavo 73 suvažiavimo dalyviai. „Susilaikiusių“ ir „prieš“ nėra.

SVARSTYTA:
8. Suvažiavimo kreipimosi svarstymas ir tvirtinimas. Pasisakymai, diskusijos.
A. Katilius kviečia svarstyti ir tvirtinti suvažiavimo kreipimąsi.
D. Varnaitė pastebi, kad ekonominės krizės metu yra sutrikę finansiniai atsiskaitymai už programų vykdymą su restauratoriais. Ji siūlo kreiptis į vyriausybę ir finansų ministeriją dėl finansavimo, kad būtų išsaugoti restauratoriai, kaip specialistai ir darbuotojai.
A. Katilius ragina pritarti kreipimuisi bei D. Varnaitės siūlymui ir patikslina kreipimosi 2-ą punktą: Kultūros ministerija ne panaikino Restauravimo projektavimo instituto, jis restruktūrizavosi, susiskaldė, valstybė savo akcijas pardavė.
NUTARTA:
Patvirtinti suvažiavimo kreipimąsi
BALSUOTA:
Vienbalsiai pritarta.

DISKUSIJOS
A. Katilius siūlo tuo tarpu padiskutuoti aktualiomis temomis.
B. Bėkšienė iškelia statybų Žvėryno rajone problemas ir KPD Vilniaus teritorinio padalinio nenorą priimti interesantus. Pasakoja apie Žvėryno urbanistinį paveldą, detalųjį planą, siūlo stabdyti įgyvendinimą, aptarti taryboje projektavimo ir statybų problemas. Vilniaus kultūros paveldo teritorinis padalinys tam prieštaravo. Siūlo suvažiavimui kreiptis dėl Žvėryno plano parengimo, siūlyti pristabdyti projektų derinimą Žvėryne. Projektuotojas turėtų tartis su paveldo įstaigom. Vilniaus teritoriniame padalinyje nepriimta palaikyti vieni kitus, tai pati nemaloniausia vieta iš teritorinių padalinių, su kuriais teko susidurti darbe.
A. Gvildys kviečia labiau pasitikėti atestuotais specialistais. Kalba apie restauratorių garbę ir savigarbą, atsakomybę, apie atestavimo sistemą, architektūros objektų restauravimą, pridavimą. Ekspertų kompetencija – bernardinų vienuolyno kontraforsų restauravimas. Reikalinga RS narių kompetencija, sprendžiant ginčytinus klausimus ! Metodikos sudarymas, atsakomybės buvimas. Reikia sudaryti restauratorių sąjungos ekspertų tarybas. RS turi daugiau dalyvauti, ieškoti kolegų nuomonės.
A. Katilius mano, kad yra bendrų tarybų su KPD būtinybė. Derinantiems valdininkams privalu išklausyti ekspertų nuomonę, prisiimant atsakomybę pasirašant. Nekilnojamojo paveldo situacija nėra gera,. pasigendama tarybų. Nostalgija gyvoms taryboms. Ekspertai nusako, kas ir kaip turėtų ar neturėtų būti, o valdininkas stengiasi surasti juridinę formą pagrindimui.
J. Morkūnaitė primena, kad šios valdybos kadencija buvo nepilna. Ekspertų taryba yra patvirtinta, bet veiklos dar nevykdė. Buvo finansuojami trys projektai.
RS archyvo tvarkymui reikalingas archivaras - ne valdybos narys. Siūloma šiam darbui pakviesti Rožę Jarmalavičienę.
I. Staniūnienė mano: patirties perdavimas būtinas. Atsistatydinęs RS pirmininkas galėtų automatiškai likti valdyboje, kad galėtų perduoti patirtį. Aptaria: tvarkomieji paveldosaugos darbai; tvarkomieji statybos darbai; avarinės grėsmės pašalinimas, restauravimo-konservavimo darbai. Opus klausimas, kaip atskirti tvarkomuosius paveldosaugos darbus nuo statybinių darbų.
D. Varnaitė pritaria I. Staniūnienei. Dėl darbų atskyrimo yra rimta problema. Dažnai nėra ribos, kur baigiasi restauravimo darbai ir prasideda statybos darbai. Bendradarbiauti su departamentu. Apie bernardinų bažnyčios kontraforsų tvarkymą: dokumentavimas, tyrimas, metodikos klausimai, suderinamumas. Dėl kritikos Vilniaus teritoriniam padaliniui - kalbėti atvirai. Elementaraus elgesio, savikontrolės, jokių nuolaidžiavimų nedaryti, atsakomybės tarpusavio suderinimas, kritikuoti pareigūnus, turi būti ir vidinė cechų kontrolė, diskusijos. Tyrimų darbai turėtų būti tiksliai dokumentuoti, paruoštos metodikos. RS nuomonė yra svarbi.
Kalba išrinktasis RS pirmininkas R. Gučas. Kviečia užsiimti savišvieta ir domėtis kolegų darbais. Siekti, kad būtume kviečiami ir kad mūsų žodis būtų svarus.
A. Katilius skelbia suvažiavimą įvykusiu ir dėkoja susirinkusiems už dalyvavimą.

Pirmininkai                                                             A. Katilius
                                                                              L. Kruopaitė

Sekretorės                                                            G. S. Jurgelionytė
                                                                              T. Blažiūnienė